TEMA 17: NIETZSCHE

(LIBRO DE TEXTO)

Google

A CRÍTICA DA TRADICIÓN OCCIDENTAL

(Libro de Texto - Páx. 353-360)

NIETZSCHE

(Test)

1º) Anos do nacemento e morte de Nietzsche:

 

2º) Na filosofía de Nietzsche poden distinguirse 3 períodos: sinala os tres elementos que Nietzsche exalta en cada un destos tres períodos:

 

3º) ¿Cal sería, según Nietzsche, a filosofía occidental que instaura o dogmátismo?

 

4º) A Ontoloxía de Nietzsche presenta tres tipos de directrices críticas: ¿cales son?

 

5º) Nietzsche refirese á moral como "contranatureza" debido a que, según él, tal moral se dirixe en contra de?

 

6º) A loita da moral platónica-cristiá en contra da vida leva decir a Nietzsche "ca vida acaba onde comenza o....?

 

7º) A moral platónica-cristiá non é outra cousa, según Nietzsche, que o síntoma da decadencia, e do?

 

8º) Según Nietzsche, a palabra "verdade" designa simplemente cousas que hoxe chamamos?

 

9º) ¿É certo ou falso que, según Nietzsche, o ser humano non necesita de Deus para saberse libre?

 

10º) ¿Qué tipo de exaltación expresa a moralidade de Nietzsche?

 

11º) ¿Cómo define Nietzsche ós filósofos que creen cas cousas non poden derivar deste mundo terreo senon que veñen directamente de Deus ou doutro mundo?

 

12º) Según Nietsche a ontoloxía tradicional considera ó ser como algo fixo e inmutable. Isto implica que tal ontoloxía é: ¿estática ou dinámica?

 

13º) Según Nietzsche a ontoloxía tradicional: ¿manifesta comprensión ou rechazo (prexuizos) ante manifestacións vitais como o horror ante a morte ou a vellez?

 

14º) Sinala 4 categorías a través das cales, según Nietzsche, a razón humana intenta aprehender o ser?

 

15º) Según Nietzsche a función das categorías do ser consiste en permitir ó ser humano sobrevivir nun mundo de devir. Gracias a tales categorías o ser humano pode vivir coas tres constantes seguintes:

 

16º) Según Nietzsche intentar opoñer o mundo verdadeiro do ser ó mundo cambiante do devir non é mais cunha?

 

17º) Unha das consecuencias de manter unha perspectiva estática acerca do ser é o?

 

18º) Según Nietzsche dividir o mundo nun verdadeiro (o do ser) e outro aparente (o do devir) non é outra cousa que un síntoma de vida?

 

19º) ¿Cal é a facultade, según Nietzsche, que impulsa ó ser humano a crear categorías existenciais a traves das cales intenta "momificar" a realidade mediante conceptos e etiquetas?

 

20º) ¿Cal é o termo que, según Nietzsche, utilizamos para expresar e significar unha multiplicidade de cousas ou realidades individuais que nunca son idénticas?

 

21º) ¿É certo ou falso que, según Nietzsche, os conceptos non prescinden arbitrariamente das diferencias individuais?

 

22º) ¿Cómo denomina Nietzsche ó conxunto de xeneralizacións ou ilusións que o uso e o costume viñeron impoñendo a través do tempo?

 

23º) Sinala as duas fases que permiten, según Nietzsche, a formación dos conceptos:

 

24º) ¿É certo ou falso que, según Nietzsche, entre o mundo do suxeito e o do obxeto non caben correspondencias lóxicas como a causalidade ou a finalidade?

 

25º) ¿Cal ó o tipo de relación ou comportamento que cabería establecer, según Nietzsche, entre o suxeito e o obxeto?

 

26º) ¿É certo ou falso que, según Nietzsche, a través dos conceptos se pode chegar a penetrar na orixe e na verdade das cousas?

 

27º) Nietzsche critica a ciencia positiva porque ésta leva a cabo, acerca do real, unha?

 

26º) Según Nietzsche o modelo matemático da natureza baséase: ¿na cantidade o na calidade?

 

27º) Según Nietzsche nas leis da naturaza: ¿coñecemos os seus efectos ou a sua esencia?

 

28º) Nietzsche non ataca á ciencia en sí, senón ás metodoloxías empregradas por algún científicos. Sinala duas de esas metodoloxías:

 

29º) Según Nietzsche: ¿son as ciencias quenes explican o ser humano ou é o ser humano quen explica ás ciencias?

 

Si queres ver a solución: preme eiqui
O Nihilismo
Filosofía II
TestFlash
NIETZSCHE