TEMA 17: NIETZSCHE

(LIBRO DE TEXTO)

A CRÍTICA DA TRADICIÓN OCCIDENTAL

(Páx. 353-360)

NIETZSCHE

(Test)

Google

1º) Anos do nacemento e morte de Nietzsche:

1844-1900

2º) Na filosofía de Nietzsche poden distinguirse 3 períodos: sinala os tres elementos que Nietzsche exalta en cada un destos tres períodos:

DIONISOS/ILUSTRACIÓN/VIDA

3º) ¿Cal sería, según Nietzsche, a filosofía occidental que instaura o dogmátismo?

O PLATONISMO

4º) A Ontoloxía de Nietzsche presenta tres tipos de directrices críticas: ¿cales son?

CRITICA DA MORAL/CRITICA DA METAFÍSICA/CRITICA DAS CIENCIAS POSITIVAS

5º) Nietzsche refirese á moral como "contranatureza" debido a que, según él, tal moral se dirixe en contra de?

INSTINTOS DE VIDA

6º) A loita da moral platónica-cristiá en contra da vida leva decir a Nietzsche "ca vida acaba onde comenza o....?

REINO DE DEUS

7º) A moral platónica-cristiá non é outra cousa, según Nietzsche, que o síntoma da decadencia e do?

NIHILISMO

8º) Según Nietzsche, a palabra "verdade" designa simplemente cousas que hoxe chamamos?

IMAXINACIÓNS

9º) ¿É certo ou falso que, según Nietzsche, o ser humano non necesita de Deus para saberse libre?

CERTO

10º) ¿Qué tipo de exaltación expresa a moralidade de Nietzsche?

EXALTACIÓN DA VIDA

11º) ¿Cómo define Nietzsche ós filósofos que creen cas cousas non poden derivar deste mundo terreo senon que veñen directamente de Deus ou doutros mundo?

FILOSOFOS DOGMÁTICOS

12º) Según Nietsche a ontoloxía tradicional considera ó ser como algo fixo e inmutable. Isto implica que tal ontoloxía é: ¿estática ou dinámica?

ESTÁTICA

13º) Según Nietzsche a ontoloxía tradicional manifesta comprensión o rechazo (prexuizos) ante manifestacións vitais como o horror ante a morte ou a vellez?

PREXUIZOS

14º) Sinala 4 categorías a través das cales, según Nietzsche, a razón humana intenta aprehender o ser?

UNIDADE/IDENTIDADE/CAUSALIDADE/FINALIDADE

15º) Según Nietzsche a función das categorías do ser consiste en permitir ó ser humano sobrevivir nun mundo de devir. Gracias a tales categorías o ser humano pode coas tres constantes seguintes:

REPOUSO/SEGURIDADE/CALMA

16º) Según Nietzsche intentar opoñer o mundo verdadeiro do ser ó mundo cambiante do devir non é mais cunha?

ILUSIÓN OPTICO-MORAL

17º) Unha das consecuencias da manter unha perspectiva estática acerca do ser é o?

NIHILISMO

18º) Según Nietzsche dividi o mundo nun verdadeiro (o do ser) e outro aparente (o do devir) non é outra cousa que un síntoma de vida?

DESCENDENTE

19º) ¿Cal é a facultade, según Nietzsche, que impulsa ó ser humano a crear categorías existenciais a traves das cales intenta "momificar" a realidade mediante conceptos e etiquetas?

A VONTADE DE PODER

20º) ¿Cal é o termo que, según Nietzsche, utilizamos para expresar e significar unha multiplicidade de cousas ou realidades individuais que nunca son idénticas?

CONCEPTO

21º) ¿É certo ou falso que, según Nietzsche, os conceptos non prescinden arbitrariamente das diferencias individuais?

FALSO

22º) ¿Cómo denomina Nietzsche ó conxunto de xeneralizacións ou ilusións que o uso e o costume vieñeron imponiendo a través do tempo?

VERDADE

23º) Sinala as duas fases que permiten, según Nietzsche, a formación dos conceptos:

PASO DA SENSACIÓN Á IMAXE/PASO DA IMAXEN Ó CONCEPTO

24º) ¿É certo ou falso que, según Nietzsche, entre o mundo do suxeito e do obxeto non caben correspondencias lóxicas como a causalidade ou a finalidade?

CERTO

25º) ¿Cal ó o tipo de relación ou comportamento que cabería establecer, según Nietzsche, entre o suxeito e o obxeto?

COMPORTAMENTO ESTETICO (creativo e efímero)

26º) ¿É certo ou falso que, según Nietzsche, a través dos conceptos se pode cegar a penetrar na orixe e na verdades das cousas?

FALSO

27º) Nietzsche critica a ciencia positiva porque ésta leva a cabo acerca do real unha?

MATEMATIZACIÓN

26º) Según Nietzsche o modelo matemático da naturaza baséase: ¿na cantidade o una calidade?

CANTIDADE

27º) Según Nietzsche nas leis da naturaza coñecemos os seus efectos ou a sua esencia?

EFECTOS

28º) Nietzsche non ataca á ciencia en sí senón as metodoloxías empregradas por algún científicos. Sinala duas de esas metodoloxías:

MECANICISMO/POSITIVISMO

29º) Según Nietzsche: ¿son as ciencias quenes explican o ser humano ou é o ser humano quen explica as ciencias?

O SER HUMANO EXPLICA AS CIENCIAS

FILOSOFÍA II
TESTFLASH
NIETZSCHE