TEMA 10: O RACIONALISMO: DESCARTES
(LIBRO DE TEXTO)

Google

TEMAS FUNDAMENTAIS DA FILOSOFIA MODERNA

(Test)

1º) Una característica fundamental da filosofía moderna é a afirmación da autonomía da razón:¿qué implica tal autonomía negativamente?

 

2º) Una característica fundamental da filosofía moderna é a afirmación da autonomía da razón:¿qué implica tal autonomía positivamente?

 

3º) Outra das características fundamentais da filosofía moderna é a necesidade de reflexionar sobre o método da ciencia para construir unha filosofía de acordo a ela: ¿de quén é característico o método deductivo?

 

4º) Outra das características fundamentais da filosofía moderna é a necesidade de reflexionar sobre o método da ciencia para construir unha filosofía de acordo a ela: ¿de quén é característico o método analítico?

 

5º) Outra das características fundamentais da filosofía moderna é a necesidade de reflexionar sobre o método da ciencia para construir unha filosofía de acordo a ela: ¿de quén é característico o método trascendental?

 

6º) Outra das características fundamentais da filosofía moderna é a necesidade de reflexionar sobre o método da ciencia para construir unha filosofía de acordo a ela: ¿de quén é característico o método dialéctico?

 

7º) ¿Qué corrente filosófica do século XVIII defende a esixencia de confiar na razón e servirse dela con independencia?

 

8º) ¿En qué lugar a Ilustración se caracteriza pola análise da razón para construir sobre ela mesma os principios que rixen a natureza e a vida moral e política?

 

9º) ¿En qué lugar a Ilustración tivo un carácter preponderatemente empirista-epistemolóxico?

 

10º) ¿En qué lugar a Ilustración estivo moi relacionada coa orde moral, o dereito e o progreso histórico?

 

11º) ¿Cal é o título da obra mais representativa da Ilustración francesa?

 

12º) A concepción da natureza que predomina na Ilustración é a defendida por Newton: ¿cales son os 4 trazos que presenta a sua concepción da natureza?

 

13º) Anos do nacemento e morte de Isaac Newton?

 

14º) A razón ilustrada é esencialmente crítica: ¿contra que tres elementos se dirixe esa crítica?

 

15º) ¿Cal é, según Voltaire, o patrimonio da razón?

 

16º) ¿É certo ou falso que, según Voltaire (1694-1778) este mundo non é o mellor dos posible e co mal está presente na historia e sen esperanza de erradicación?

 

17º) ¿A razón ilustrada tén carácter deductivo, analítico ou sintético?

 

18º) ¿E certo ou falso ca razón ilustrada cree ca razón, a partir de si mesma, pode coñecer a realidade dun modo deductivo e a priori?

 

19º) E certo ou falso ca razón ilustrada cree ca razón pode comprender a leis xerais da natureza a partir da experiencia?

 

20º) A razón ilustrada tén una idea secularizada da razón. Por todo iso, fronte o teocentrismo, postula o?

 

21º) A razón ilustrada tén una idea secularizada da razón. Por todo iso, fronte o providencialismo divino, postula?

 

22º) A razón ilustrada tén una idea secularizada da razón. Por todo iso, fronte o redencionismo sobrenatural, postula?

 

23º) A ilustración leva a cabo unha crítica da relixión ou da a relixiosidade?

 

24º) Un dos conceptos centrais da ilustración é a idea de relixión natural: ¿cales serían as duas característica básicas de tal relixión natural?

 

25º) ¿Qué posición relixiosa defende a crenza nun deus personal, ordenador e providente?

 

26º) ¿Qué posición relixiona defende a existencia dun Deus cuns atributos que descoñecemos?

 

27º) Según o deismo Deus crea o mundo dun modo necesario ou dun modo libre?

 

26º) ¿É certo ou falso que, según o deismo, Deus non é providente pero si responsable do mal no mundo?

 

27º) Según o empirista David Hume a relixión ten a sua orixe en?

 

28º) O pensamento ilustrado é optimista ou pesimista?

 

29º) Según Kant a historia consiste no desenvolvemento das disposicións naturais do home. ¿De quén é a tarefa de ese desenvolvemento?

 

30º) O desenvolmento das disposicións naturais do home ten lugar según Kant, na historia e lévase a cabo na sociedade:¿tal sociedade deber ter dimensión nacional ou internacional?

 

31º) O proceso de secularización da moderninade en relación á sociedade e á política dará lugar ás denominadas?

 

32º) A teoría do contrato presentáse na modernidade desde tres supostos: ¿cales son esos supostos?

 

33º)Cando se parte do concepto de estado de natureza para comprender así millor a orixe e os fins do Estado, estamos ante un soposto de tipo?

 

34º)Cando se nega a concepción teocrática do poder segundo o cal o soberano recibe o poder directamente de Deus, estamos ante un soposto de tipo?

 

35º)Cando se defende co dereito natural non depende nin se recibe de Deus senon da propia natureza humana, estamos ante un soposto de topo?

 

36º)¿Cales son os tres modelos de contrato social presentes na modernidade?

 

38º)Qué modelo de contrato representa o pensamento político de Hobbes (1588-1679)?

 

39º)¿Qué modelo de contrato representa o pensamento político de Locke (1632-1704)

 

40º) ¿Qué modelo de contrato representa o pensamento político de Rousseau (1712-1778)

 

41º) No modelo de contrato presente en Hobbes os homes son súbditos ou cidadáns?

 

42º) No modelo de contrato presente en Locke os homes son súbditos ou cidadáns?

 

43º) ¿Cómo denomina Rousseau á vontade que xorde a partir do contrato?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash1
TestFlash2