TEMA 9: A FILOSOFIA MODERNA
DESENVOLVEMENTO E GRANDES TEMAS DA FILOSOFÍA MODERNA
(LIBRO DE TEXTO)

Google

TEMAS FUNDAMENTAIS DA FILOSOFIA MODERNA

(Test)

1º) Una característica fundamental da filosofía moderna é a afirmación da autonomía da razón:¿qué implica tal autonomía negativamente?

CO SEU EXERCICIO NON SEXA COARTADO POR NINGUNHA INSTANCIA EXTERIOR

2º) Una característica fundamental da filosofía moderna é a afirmación da autonomía da razón:¿qué implica tal autonomía positivamente?

A RAZÓN E O TRIBUNAL SUPREMO

3º) Outra das características fundamentais da filosofía moderna é a necesidade de reflexionar sobre o método da ciencia para construir unha filosofía de acordo a ela: ¿de quén é característico o método deductivo?

RACIONALISMO

4º) Outra das características fundamentais da filosofía moderna é a necesidade de reflexionar sobre o método da ciencia para construir unha filosofía de acordo a ela: ¿de quén é característico o método analítico?

EMPIRISMO

5º) Outra das características fundamentais da filosofía moderna é a necesidade de reflexionar sobre o método da ciencia para construir unha filosofía de acordo a ela: ¿de quén é característico o método trascendental?

KANT

6º) Outra das características fundamentais da filosofía moderna é a necesidade de reflexionar sobre o método da ciencia para construir unha filosofía de acordo a ela: ¿de quén é característico o método dialéctico?

HEGEL

7º) ¿Qué corrente filosófica do século XVIII defende a esixencia de confiar na razón e servirse dela con independencia?

ILUSTRACIÓN

8º) ¿En qué lugar a Ilustración se caracteriza pola análise da razón para construir sobre ela mesma os principios que rixen a natureza e a vida moral e política?

ALEMANIA (KANT)

9º) ¿En qué lugar a Ilustración tivo un carácter preponderatemente empirista-epistemolóxico?

INGLATERRA

10º) ¿En qué lugar a Ilustración estivo moi relacionada coa orde moral, o dereito e o progreso histórico?

FRANCIA

11º) ¿Cal é o título da obra mais representativa da Ilustración francesa?

A ENCICLOPLEDIA ou DICCIONARIO RAZOADO DAS CIENCIAS, DAS ARTES E DOS OFICIOS

12º) A concepción da natureza que predomina na Ilustración é a defendida por Newton: ¿cales son os 4 trazos que presenta a sua concepción da natureza?

SISTEMA DE LEIS/PREDICCIÓN/AUTONOMÍA/NECESIDADE

13º) Anos do nacemento e morte de Isaac Newton?

1642-1727

14º) A razón ilustrada é esencialmente crítica: ¿contra que tres elementos se dirixe esa crítica?

PREXUIZOS/TRADICIÓN/AUTORIDADE EXTERNA

15º) ¿Cal é, según Voltaire, o patrimonio da razón?

A TOLERANCIA

16º) ¿É certo ou falso que, según Voltaire (1694-1778) este mundo non é o mellor dos posible e o mal está presente na historia e sen esperanza de erradicación?

CERTO

17º) ¿A razón ilustrada tén carácter deductivo, analítico ou sintético?

ANALITICO

18º) ¿E certo ou falso ca razón ilustrada cree ca razón a partir de si mesma pode coñecer a realidade dun modo deductivo e a priori?

FALSO

19º) E certo ou falso ca razón ilustrada cree ca razón pode comprender a leis xerais da natureza a partir da experiencia?

CERTO

20º) A razón ilustrada tén una idea secularizada da razón. Por todo iso, fronte o teocentrismo, postula?

FISIOCENTRISMO

21º) A razón ilustrada tén una idea secularizada da razón. Por todo iso, fronte o providencialismo divino, postula?

PROGRESISMO

22º) A razón ilustrada tén una idea secularizada da razón. Por todo iso, fronte o redencionismo sobrenatural, postula?

LIBERACIÓN HISTORICO-SOCIAL

23º) A ilustración leva a cabo unha crítica da relixión ou contra a relixiosidade?

CRITICA DA RELIXIÓN

24º) Un dos conceptos centrais da ilustración é a idea de relixión natural: ¿cales serían as duas característica básicas de tal relixión natural?

LIMITASE Ó PRINCIPIOS DA RAZÓN/IDENTIFICASE COA MORAL NATURAL

25º) ¿Qué posición relixiosa defende a crenza nun deus personal, ordenador e providente?

TEISMO

26º) ¿Qué posición relixiona defende a existencia dun Deus cuns atributos que descoñecemos?

DEISMO

27º) Según o deismo Deus crea o mundo dun modo necesario ou dun modo libre?

NECESARIO

26º) ¿É certo ou falso que, según o deismo, Deus non é providente pero si responsable do mal no mundo?

FALSO

27º) Según o empirista David Hume a relixión ten a sua orixe en?

SENTIMENTOS

28º) O pensamento ilustrado é optimista ou pesimista?

OPTIMISTA

29º) Según Kant a historia consiste no desenvolvemento das disposicións naturais do home. ¿De quén é a tarefa de ese desenvolvemento?

DA ESPECIE HUMANA

30º) O desenvolmento das disposicións naturais do home ten lugar según Kant, na historia e lévase a cabo na sociedade:¿tal sociedade deber ter dimensión nacional ou internacional?

INTERNACIONAL

31º) O proceso de secularización da moderninade en relación á sociedade e á político dará lugar ás denominadas?

TEORÍAS DO CONTRATO

32º) A teoría do contrato presentáse na modernidade desde tres supostos: ¿cales son esos supostos?

SUPOSTO POLÍTICO/SUPOSTO XURÍDICO/SUPOSTO METODOLÓXICO

33º)Cando se parte do concepto de estado de natureza para comprender millor a orixe e os fins do Estado, estamos ante un soposto de tipo?

METODOLÓXICO

34º)Cando se nega a concepción teocrática do poder segundo o cal o soberano recibe o poder directamente de Deus, estamos ante un soposto de tipo?

POLÍTICO

35º)Cando se defende co dereito natural non depende nin se recibe de Deus senon da propia natureza humana, estamos ante un soposto de topo?

XURIDICO

36º)¿Cales son os tres modelos de contrato social presentes na modernidade?

SUBMISIÓN (HOBBES)/LIBERAL(LOCKE)/SOCIAL(ROUSSEAU)

38º)Qué modelo de contrato representa o pensamento político de Hobbes (1588-1679)?

CONTRATO DE SUBMISIÓN

39º)¿Qué modelo de contrato representa o pensamento político de Locke (1632-1704)

CONTRATO LIBERAL

40º) ¿Qué modelo de contrato representa o pensamento político de Rousseau (1712-1778)

CONTRATO SOCIAL

41º) No modelo de contrato presente en Hobbes os homes son súbditos ou cidadáns?

SUBDITOS

42º) No modelo de contrato presente en Locke os homes son súbditos ou cidadáns?

CIDADANS

43º) ¿Cómo denomina Rousseau á vontade que xorde a partir do contrato?

VONTADE XERAL

FILOSOFÍA II
TESTFLASH