TEMA 9: A FILOSOFIA MODERNA
(LIBRO DE TEXTO)

Google

OS PRINCIPAIS MOMENTOS E AUTORES DA FILOSOFÍA MODERNA

(Test)

1º) Co termo "racionalismo" designáse historiograficamente á corrente filosófica do século XVII que foi inagurada por?

 

2º) ¿A quen toma como modelo de saber o racionalismo do século XVII?

 

3º) ¿Cales son os tres trazos que están estreitamente relacionados ca aceptación do modelo anterior?

 

4º) Según o racionalismo o universo é unha orde necesaria que pode ser coñecida e exposta: ¿deductiva o inductivamente?

 

5º) Spinoza (ver texto pag 171) diferencia entre "cousas necesarias" e "cousas imposibles". ¿de onde podería seguirse necesariamente a existencia de algo?

 

6º) Spinoza (ver texto pag 171) diferencia entre "cousas necesarias" e "cousas imposibles": ¿de onde podería seguirse necesariamente a imposibilidade de algo?

 

7º) Spinoza (ver texto pag 171) diferencia tamén entre "cousas necesarias" e "cousas contixentes": ¿de onde podería seguirse a continxencia de algo?

 

8º) ¿É certo ou falso que, según Spinoza, chamamos a algo continxente porque non sabemos si é necesaria ou imposible?

 

9º) Según o racionalismo o sistema do coñecemento se pode construir deductivamente a partir de certas idas ou principios: ¿de ónde proveñen tales ideas?

 

10º) ¿Cómo se denomina a teoría que pensa cas ideas son connaturais ó entendemento?

 

11º) ¿Qué filósofo racionalista do século XVII, sitúa á actividade na esencia da substancia?

 

12º) ¿Qué filósofo racionalista do século XVII afirmou que soamente existe unha substancia?

 

13º) ¿Qué filósofo racionalista do século XVII define a substancia como aquilo que existe de tal modo que non necesita ningunha cosa para existir?

 

14º) ¿Cales son os tres tipos de substancia que distingue Descartes?

 

15º) ¿Cómo denomina Leibniz ás substancias infinitas?

 

16º) ¿Cales son os dous filósofos empiristas mais importantes dos séculos XVII-XVIII?

 

17º) ¿É certo ou falso que, según o empirismo, con anterioridade a experiencia, o noso entendemento é como unha páxina en branco na que nada hai escrito?

 

18º) ¿Acepta ou rexeita o empirismo a existencia das ideas innatas?

 

19º) Según o empirismo o noso coñecemento s’atopa limitado pola experiencia: ¿en que sentido esta limitación e dobre?

 

20º) ¿Qué tipo de método utilizan os empiristas no estudio da xenese das ideas?

 

21º) ¿Cales son os mecanismos psicolóxicos utilizados polos empiristas no estudo da xénese das ideas?

 

22º) ¿Cómo se denomina a doutrina segundo a cal o valor do coñecemento depende da sua xénese de carácter psicolóxica?

 

23º) A critica a metafísica levada a cabo polo empirista Hume desembocou na teoría de que soamente coñecemos a nosas percepcións. ¿cómo se denomina esta posición?

 

24º) ¿Qué filósofo do século XVIII, representa o intento vigoroso de superar, sintetizándoos, ó racionalismo e ó empirismo?

 

25º) Kant afirma que existen duas facultades no noso coñecemento: ¿cales son?

 

26º) ¿Cal duas facultades anteriores produce por si mesmo conceptos puros (causa,substancia,etc)?

 

27º) ¿É certo ou falso que, según Kant, os conceptos puros do entendemento son aplicables máis alá da experiencia?

 

26º) A realidade tal como aparece é denominada por Kant?

 

27º) A realidade tal como é en si mesma é denominada por Kant?

 

28º) O idealismo de Kant é absoluto ou trascendental?

 

29º) Na filosofía práctica de Kant a razón: ¿é heterónoma ou autónoma?

 

30º) ¿O idealismo de Hegel é absoluto ou trascendental?

 

31º) O método hegeliano que, según él, permite superar as contradiccións e limitacións da realidade denominase?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash