TEMA 9: A FILOSOFIA MODERNA
DESENVOLVEMENTO E GRANDES TEMAS DA FILOSOFÍA MODERNA
(LIBRO DE TEXTO)

Google

OS PRINCIPAIS MOMENTOS E AUTORES DA FILOSOFÍA MODERNA

(Test)

1º) Co termo "racionalismo" designáse historiograficamente á corrente filosófica do século XVII que foi inagurada por?

DESCARTES

2º) ¿A quen toma como modelo de saber o racionalismo do século XVII?

MATEMÁTICAS

3º) ¿Cales son os tres trazos que están estreitamente relacionados ca aceptación do modelo anterior?

CIENCIA DEDUCTIVA/CORREPONDENDENCIA PENSAMENTO E REALIDADE/CONOCIMIENTO Y REALIDAD SON NECESARIOS

4º) Según o racionalismo o universo é unha orde necesaria que pode ser coñecida e exposta: ¿deductiva o inductivamente?

DEDUCTIVAMENTE

5º) Spinoza (ver texto pag 171) diferencia entre "cousas necesarias" e "cousas imposibles". ¿de onde podería seguirse necesariamente a existencia de algo?

ESENCIA (ous definición) e CAUSA EFICIENTE

6º) Spinoza (ver texto pag 171) diferencia entre "cousas necesarias" e "cousas imposibles": ¿de onde podería seguirse necesariamente a imposibilidade de algo?

ESENCIA ENCERRA CONTRADICCIÒN/NON EXISTE CAUSA EXTERNA

7º) Spinoza (ver texto pag 171) diferencia tamén entre "cousas necesarias" e "cousas contixentes": ¿de onde podería seguirse a continxencia de algo?

NON SABER SI A ESENCIA ENCERRA CONTRADICCIÓN

8º) ¿É certo ou falso que, según Spinoza, chamamos a algo continxente porque non sabemos si é necesaria ou imposible?

CERTOS

9º) Según o racionalismo o sistema do coñecemento se pode construir deductivamente a partir de certas idas ou principios: ¿de ónde proveñen tales ideas?

DO ENTENDIMENTO

10º) ¿Cómo se denomina a teoría que pensa cas ideas son connaturais ó entendemento?

INNATISMO

11º) ¿Qué filósofo racionalista do século XVII, sitúa á actividade na esencia da substancia?

LEIBNIZ

12º) ¿Qué filósofo racionalista do século XVII afirmou que soamente existe unha substancia?

SPINOZA

13º) ¿Qué filósofo racionalista do século XVII define a substancia como aquilo que existe de tal modo que non necesita ningunha cosa para existir?

DESCARTES

14º) ¿Cales son os tres tipos de substancia que distingue Descartes?

INFINITA/PENSANTE/EXTENSA

15º) ¿Cómo denomina Leibniz ás substancias infinitas?

MÓNADAS

16º) ¿Cales son os dous filósofos empiristas mais importantes dos séculos XVII-XVIII?

LOCKE-HUME

17º) ¿É certo ou falso que, según o empirismo, con anterioridade a experiencia, o noso entendemento é como unha páxina en branco na que nada hai escrito?

CERTO

18º) ¿Acepta ou rexeita o empirismo a existencia das ideas innatas?

REXEITA

19º) Según o empirismo o noso coñecemento s’atopa limitado pola experiencia: ¿en que sentido esta limitación e dobre?

RESPECTO A EXTENSIÓN e RESPECTO Á CERTEZA

20º) ¿Qué tipo de método utilizan os empiristas no estudio da xenese das ideas?

ANALÍTICO

21º) ¿Cales son os mecanismos psicolóxicos utilizados polos empiristas no estudo da xénese das ideas?

ASOCIACIÓN/COMBINACIÓN

22º) ¿Cómo se denomina a doutrina segundo a cal o valor do coñecemento depende da sua xénese de carácter psicolóxica?

PSICILOXISMO

23º) A critica a metafísica levada a cabo polo empirista Hume desembocou na teoría de que soamente coñecemos a nosas percepcións. ¿cómo se denomina esta posición?

ESCEPTICA

24º) ¿Qué filósofo do século XVIII, representa o intento vigoroso de superar, sintetizándoos, ó racionalismo e ó empirismo?

KANT

25º) Kant afirma que existen duas facultades no noso coñecemento: ¿cales son?

SENSIBILIDADE/ENTENDEMENTO

26º) ¿Cal duas facultades anteriores produce por si mesmo conceptos puros (causa,substancia,etc)?

O ENTENDEMENTO

27º) ¿É certo ou falso que, según Kant, os conceptos puros do entendemento son aplicables máis alá da experiencia?

FALSO

26º) A realidade tal como aparece é denominada por Kant?

FENÓMENO

27º) A realidade tal como é en si mesma é denominada por Kant?

NOUMENO

28º) O idealismo de Kant é absoluto ou trascendental?

TRASCENDENTAL

29º) Na filosofía práctica de Kant a razón: ¿é heterónoma ou autónoma?

AUTÓNOMA

30º) ¿O idealismo de Hegel é absoluto ou trascendental?

ABSOLUTO

31º) O método hegeliano que, según él, permite superar as contradiccións e limitacións da realidade denominase?

DIALÉCTICO

FILOSOFÍA II
TESTFLASH