TEMA 11: O EMPIRISMO: HUME
(LIBRO DE TEXTO)

Google

O EMPIRISMO: HUME

(Test)

1º) Anos do nacemento e morte de David Hume?

 

2º) ¿Cal é o título da obra mais importante de Hume?

 

3º) Según David Hume todo o que está presente na mente, de calquera modo que sexa, recibe o nome de?

 

4º) Clases de percepcións, según Hume?

 

5º) Según Hume unha percepción que consiste nunha imaxe débil dunha impresión, recibe o nome de?

 

6º)Según Hume unha perecepción que afecta á mente cunha singular forza e vivacidade, recibe o nome de?

 

7º) Según Hume: ¿proceden as impresións das ideas ou as ideas das impresións?

 

8º) Según Hume, en relación ós modos de coñecer, o noso coñecemento é de dous tipos: ¿cómo se denominan?

 

9º)º) ¿A cal dos dous modos de coñecemento anterior pertencería a expresión seguinte: o todo é maior que as súas partes?

 

10º) ¿En qué tipo de proposicións se formulan as relacións de ideas?

 

11º) º) ¿É certo ou falso cas relacións de ideas son sempre verdadeiras?

 

12º) É certo ou falso que, según Hume, si queremos saber se unha idea calquera é verdadeira deberíamos comprobar si procede de algunha impresión?

 

13º) Según Hume o noso coñecemento dos feitos queda limitado ás impresións actuais o que implica que non pode haber coñecemento de feitos futuros.¿en qué tipo de interferencia se basa a nosa crenza na certeza de tales feitos?

 

14º) Según Hume a idea de causa é a base das nosas interferencias acerca de feitos dos que non temos unha impresión actual: ¿cómo concebimos a relación de causa-efecto?

 

15º) ¿A conexión necesaria é algo que no pode darse ou algo que non pode non darse?

 

16º) Según Hume temos ou non temos unha impresión que se corresponda coa idea de conexión necesaria?

 

17º) Según Hume nunca observamos unha conexión necesaria na relación de causa-efecto: ¿qué é o único que observamos na relación causa-efecto?

 

18º) Según Hume non podemos saber con certeza sobre a conexión necesaria entre causa-efecto. Acerca de tal conexión necesaria só temos?

 

19º) Según Hume unha idea asociada a unha impresión actual que infunde viveza a tal idea constitue unha?

 

20º) ¿De onde procede, según Hume, a crenza da idea de conexión necesaria na relación causa-efecto?

 

21º) Según Hume o habito xerado por unha experiencia pasada produciendo unha inclinación a establecer inferencias que fan ca imaxinación pase da percepción dun obxeto á idea do obxeto que adoita aompañalo, denomínase?

 

22º) Según Hume a crenza dunha realidade corpórea distinta das nosas impresións é xustificable ou inxustificable?

 

23º) Según Hume, aplicar, o principio de causalidade para fundamentar a existencia de Deus é xustificable ou inxustificable?

 

24º) ¿De donde veñen, según Hume, as impresións que nos fan creer na existencia dun mundo distinto das nosas impresións e da existencia de Deus?

 

25º) Descartes e Locke consideran a existencia do eu (como algo distinto das ideas e impresións) como algo dubitable ou indubitable?

 

26º) Según David Hume a crenza na existencia do eu ou identidade persoal e o resultado ou non dunha inferencia causal?

 

27º) De qué é producto a inferencia que nos leva a creer na existencia do eu ou identidade persoal?

 

26º) ¿É certo ou falso que, según Hume, a crenza no eu ou identidade persoal e producto dunha intuición?

 

27º) A idea do eu ou identidade personal: ¿representa algo cambiante ou permanente?

 

28º) As impresións e as ideas: ¿representan algo cambiante ou permanente?

 

29º) ¿É certo ou falso que Hume nega a existencia do eu o identidade persoal xa que ésta é algo permanente mentras cas impresións e ideas que temos son cambiantes?

 

30º) Ainda que Hume nega a existencia do eu como substancia distinta das nosas impresións e ideas non nega a conciencia que todos temos da existencia de ese eu: ¿cal é o mecanismo psicolóxico que explicaría a conciencia da propia identidade?

 

31º) Teoría filosófica que non recoñece mais realidade cos fenómenos?

 

32º) Etimoloxicamente o termo fenómeno significa?

 

33º) Según Hume sobre as impresións consideradas illadamente: ¿é posible ou non é posible encontrar o fundamento das mesmas?

 

34º) Según Hume sobre as percepcións que aparecen asociadas entre sí soamente poderíamos descubrir nelas os dous elementos seguintes?

 

35º) ¿É certo ou falso que, según Hume, ó non poder coñecer unha realidade exterior, distinta ás percepcións que lles sirva de causa, nin tampouco unha substancia pensante que lles sirva de suxeito, isto fai ca realidade coñecida quede reducida a meros fenómenos?

 

36º) ¿Cal é a posición epistemolóxica que Hume mantén en relación coa existencia dun suxeito simple e permanente base das nosas percepcións?

 

37º) O conxunto de xuízos a través dos cales se expresa a aprobación ou reprobación de certas conductas se coñece co nome de?

 

38º) Según a maioría dos filósofos anteriores a Hume pensaban co fundamento dos xuizos morais, que nos permiten aprobar ou reprobar determinadas conductas, tiñan a su base en?

 

39º) Aceptaría ou non aceptaría Hume ó argumento seguinte: a razón no pode determinar nin impedir o noso comportamento; agora ben, os xuizos morais si poden determinar ou impedir o noso comportamento; por conseguinte, os xuizos morais non proveñen da razón.

 

40º) Según Hume, o coñecemento da razón xira sobre relacións de ideas ou sobre coñecemento de feitos:¿determina a relación de ideas o noso comportamento práctico?

 

41º) Según Hume, o coñecemento da razón xira sobre relacións de ideas ou sobre coñecemento de feitos:¿determina o coñecemento de feitos o noso comportamento práctico?

 

42º) Según Hume, o coñecemento de feitos pertence ó ámbito do ser ou do deber ser?

 

43º) Según Hume un asasinato é un acto moral vicioso e condenable. Onde s’ atopa a base moral que nos fai reprobar tal acción:¿na conciencia ou no corazón?

 

44º) A base dos xuizos morais reside, según Hume no?

 

45º) A teoría de Hume, sobre a base dos xuizos morais, sigue unha liña xa desenrolada por filósofos moralistas ingleses como Shaftesbury e Hutcheson. ¿cómo se denomina a doutrina moral na que esta posición atopará a sua continuación?

 

46º) Según a moral de Hume o sentimento é unha impresión que diferencia entre o ben e o mal, confirindo ás accións e volicións a calidade de boas ou malas, aprobándoas ou reprobándoas: ¿cales serían duas das características que acompañan ó sentimento moral?

 

47º) ¿É certo ou falso que, según a Ilustración, a relixión tén a sua base na natureza racional do ser humano?

 

48º) ¿É certo ou falso que, según David Hume, a relixión tén a sua base na natureza racional do ser humano?

 

49º) Según Hume: ¿existe ou non existe a denominada natureza humana racional?

 

50º) Según Hume a relixión non tén a sua base na razón senón nos sentimentos é aliméntase do temor, a ignorancia e o medo: ¿a sua base é?

 

51º) Hume nega que exista a relixión natural, e afirma que soamente existe unha historia natural da relixión, ou, o que é o mesmo, unha:?

 

52º) ¿É certo ou falso que, según Hume, a relixión é un resultado "natural" dun complexo de instintos e sentimentos?

 

53º) Según Hume o problema da relixión e de Deus constitue un intrincado problema, un enigma e un misterio inexplicable. Esto quere decir que no ámbito da relixión a posición epistemolóxica de Hume é?

 

54º) Mais adiante, Kant, ó falar do escepticismo, afirmará que éste pode presentar para a razón dous niveis: ¿cales son?

 

55º)O Escepticismo , según Kant, pode permitir á razón repoñer forzas trala dura loita contra o dogmátismo: ¿é certo ou falso que este tipo de escepticismo constitue, para Kant, o lugar onde a razón debe quedar e habitar definitivamente?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash1
TestFlash2
TestFlash3
Hume