TEMA 11: O EMPIRISMO: HUME
(LIBRO DE TEXTO)

Google

O EMPIRISMO: HUME

(Test)

1º) Anos do nacemento e morte de David Hume?

1711-1776

2º) ¿Cal é o título da obra mais importante de Hume?

TRATADO DA NATUREZA HUMANA

3º) Según David Hume todo o que está presente na mente, de calquera modo que sexa, recibe o nome de?

PERCEPCIÓN

4º) Clases de percepcións, según Hume?

IMPRESIÓNS e IDEAS

5º) Según Hume unha percepción que consiste nunha imaxe débil dunha impresión, recibe o nome de?

IDEA

6º)Según Hume unha perecepción que afecta á mente cunha singular forza e vivacidade, recibe o nome de?

IMPRESIÓN

7º) Según Hume: ¿proceden as impresións das ideas ou as ideas das impresións?

AS IDEAS PROCEDEN DAS IMPRESIÓNS

8º) Según Hume, en relación ós modos de coñecer, o noso coñecemento é de dous tipos: ¿cómo se denominan?

RELACIÓNS ENTRE IDEAS-COÑECEMENTO DE FEITOS

9º)º) ¿A cal dos dous modos de coñecemento anterior pertencería a expresión seguinte: o todo é maior que as súas partes?

RELACIÓNS DE IDEAS

10º) ¿En qué tipo de proposicións se formulan as relacións de ideas?

ANALITICAS

11º) º) ¿É certo ou falso cas relacións de ideas son sempre verdadeiras?

CERTO

12º) É certo ou falso que, según Hume, si queremos saber se unha idea calquera é verdadeira deberíamos comprobar si procede de algunha impresión?

CERTO

13º) Según Hume o noso coñecemento dos feitos queda limitado ás impresións actuais o que implica que non pode haber coñecemento de feitos futuros.¿en qué tipo de interferencia se basa a nosa crenza na certeza de tales feitos?

INTERFERENCIA CAUSAL

14º) Según Hume a idea de causa é a base das nosas interferencias acerca de feitos dos que non temos unha impresión actual: ¿cómo concebimos a relación de causa-efecto?

COMO UNHA CONEXIÓN NECESARIA

15º) ¿A conexión necesaria é algo que no pode darse ou algo que non pode non darse?

ALGO QUE NON PODE NON DARSE

16º) Según Hume temos ou non temos unha impresión que se corresponda coa idea de conexión necesaria?

NON TEMOS IMPRESIÓN

17º) Según Hume nunca observamos unha conexión necesaria na relación de causa-efecto: ¿qué o único que observamos na relación causa-efecto?

UNHA SUCESIÓN CONSTANTE

18º) Según Hume non podemos saber con certeza sobre a conexión necesaria entre causa-efecto. Acerca de tal conexión necesaria só temos?

CRENZA

19º) Según Hume unha idea asociada a unha impresión actual que infunde viveza a tal idea constitue unha?

CRENZA

20º) ¿De onde procede, según Hume, a crenza da idea de conexión necesaria na relación causa-efecto?

DO HABITO

21º) Según Hume o habito xerado por unha experiencia pasada produciendo unha inclinación a establecer inferencias que fan ca imaxinación pase da percepción dun obxeto á idea deo obxeto que adoita aompañalo, denomínase?

COSTUME

22º) Según Hume a crenza dunha realidade corpórea distinta das nosas impresións é xustificable ou inxustificable?

INXUSTIFICABLE

23º) Según Hume, aplicar, o principio de causalidade para fundamentar a existencia de Deus é xustificable ou inxustificable?

INXUSTIFICABLE

24º) ¿De donde veñen, según Hume, as impresións que nos fan creer na existencia dun mundo distinto das nosas impresións e da existencia de Deus?

NON O SABEMOS

25º) Descartes e Locke consideran a existencia do eu (como algo distinto das ideas e impresións) como algo dubitable ou indubitable?

INDUBITABLE

26º) Según David Hume a crenza na existencia do eu ou identidade persoal e o resultado ou non dunha inferencia causal?

NON

27º) De qué producto a inferencia que nos leva a creer na existencia do eu ou identidade persoal?

INTUICIÓN

26º) ¿É certo ou falso que, según Hume, a crenza no eu ou identidade persoal e producto dunha intuición?

FALSO

27º) A idea do eu ou identidade personal: ¿representa algo cambiante ou permanente?

PERMANENTE

28º) As impresións e as ideas: ¿representan algo cambiante ou permanente?

CAMBIANTE

29º) ¿É certo ou falso que Hume nega a existencia do eu o identidade persoal xa que ésta é algo permanente mentras cas impresións e ideas que temos son cambiantes?

CERTO

30º) Ainda que Hume nega a existencia do eu como substancia distinta das nosas impresións e ideas non nega a conciencia que todos temos da existencia de ese eu: ¿cal é o mecanismo psicolóxico que explicaría a conciencia da propia identidade?

A MEMORIA

31º) Teoría filosófica que non recoñece mais realidade cos fenómenos?

FENOMENISMO

32º) Etimoloxicamente o termo fenómeno significa?

O QUE APARECE

33º) Según Hume sobre as impresións consideradas illadamente: ¿é posible ou non é posible encontrar o fundamento das mesmas?

NON É POSIBLE

34º) Según Hume sobre as percepcións que aparecen asociadas entre sí soamente poderíamos descubrir nelas os dous elementos seguintes?

SUCESIÓN/CONTIGÜEDADE

35º) ¿É certo ou falso que, según Hume, ó non poder coñecer unha realidade exterior distintas ás percepcións que lles sirva de causa, nin tampouco unha substancia pensante que lles sirva de suxeito, isto fai ca realidade coñecida queda reducida a meros fenómenos?

CERTO

36º) ¿Cal é a posición epistemolóxica que Hume mantén en relación coa existencia dun suxeito simple e permanente base das nosas percepcións?

ESCEPTICA

37º) O conxunto de xuízos a través dos cales se expresa a aprobación ou reprobación de certas conductas se coñece co nome de ¿

CÓDIGO MORAL

38º) Según a maioría dos filósofos anteriores a Hume pensaban o fundamento dos xuizos morais que nos permiten aprobar ou reprobar determinadas conductas tiñan a su base en?

A RAZÓN

39º) Aceptaría ou non aceptaría Hume ó argumento seguinte: a razón no pode determinar nin impedir o noso comportamento; agora ben, os xuizos morais si poden determinar ou impedir o noso comportamento; por conseguinte, os xuizos morais non proveñen da razón.

ACEPTARÍA

40º) Según Hume o coñecemento da razón xira sobre relacións de ideas ou sobre coñecemento de feitos:¿determina a relación de ideas o noso comportamento práctico?

NON

41º) Según Hume o coñecemento da razón xira sobre relacións de ideas ou sobre coñecemento de feitos:¿determina o coñecemento de feitos o noso comportamento práctico?

NON

42º) Según Hume, o coñecemento de feitos pertence ó ámbito do ser ou do deber ser?

DEBER SER

43º) Según Hume un asasinato é un acto moral vicioso e condenable. Onde s’ atopa a base moral que nos fai reprobar tal acción:¿na conciencia ou no corazón?

NO CORAZÓN

44º) A base dos xuizos morais reside, según Hume no?

SENTIMENTO

45º) A teoría de Hume, sobre a base dos xuizos morais, sigue unha liña xa desenrolada por filósofos moralistas ingleses como Shaftesbury e Hutcheson. ¿cómo se denomina a doutrina moral na que atopara a sua continuación?

EMOTIVISMO MORAL

46º) Según a moral de Hume o sentimento é unha impresión que diferencia entre o ben e o mal confirindo ás accións e volicións a calidade de boas ou malas, aprobándoas ou reprobándoas: ¿cales serían duas características que acompañan ó sentimento moral?

NATURAL/DESINTERESADO

47º) ¿É certo ou falso que, según a Ilustración, a relixión tén a sua base na natureza racional do ser humano?

CERTO

48º) ¿É certo ou falso que, según David Hume, a relixión tén a sua base na natureza racional do ser humano?

FALSO

49º) Según Hume: ¿existe ou non existe a denominada natureza humana racional?

NON EXISTE

50º) Según Hume a relixión non tén a sua base na razón senón nos sentimentos é aliméntase do temor, a ignorancia e o medo: ¿a sua base é?

PSICOLÓXICA ou PATOLÓXICA

51º) Hume nega que exista a relixión natural, e afirma que soamente existe unha historia natural da relixión, ou unha:?

EXPLICACIÓN NATURAL DA RELIXIÓN

52º) ¿É certo ou falso que, según Hume, a relixión é un resultado "natural" dun complexo de instintos e sentimentos?

CERTO

53º) Según Hume o problema da relixión e de Deus constitue un intrincado problema, un enigma e un misterio inexplicable. Esto quere decir que no ámbito da relixión a posición epistemolóxica de Hume é?

ESCEPTICA

54º) Mais adiante, Kant, ó falar do escepticismo afirmará que éste pode presentar para a razón dous niveis: ¿cales son?

LUGAR DE DESCANSO/LUGAR DE RESIDENCIA

55º)O Escepticismo , según Kant, pode permitir á razón repoñer forzas trala dura loita contra o dogmátismo: ¿é certo ou falso que este tipo de escepticismo consitue, para Kant, o lugar onde a razón debe quedar e habitar definitivamente?

FALSO

FILOSOFÍA II
TESTFLASH
HUME