TEMA 10: O RACIONALISMO 
DESCARTES (1596-1650)
(LIBRO DE TEXTO)

Google

O RACIONALISMO: DESCARTES

(Test)

1º) Anos do nacemento e morte de Descartes?

 

2º) Según Descartes a sabidoría humana (bona mens) e unha e idéntica, ainda que se aplique a obxectos diversos: ¿por qué a sabedoría (bona mens) é única?

 

3º) Según Descartes é prioritario coñecer a estructura da razón. De acordo con tal estructura: ¿cales serían os dous modos de coñecento?

 

4º) ¿Qué modo de coñecemento tén por obxecto, según Descartes, ás naturezas simples?

 

5º) ¿Qué modo de coñecemento consiste en levar a cabo unha sucesión e conexión das naturezas simples?

 

6º) ¿Cales son os dous pasos que están relacionados cos dous modos de coñecemento anteriores?

 

7º) ¿Cales son as duas regras do método relacionadas cos dous pasos anteriores?

 

8º) ¿Cal é o punto de partida da filosofía cartesiana?

 

9º) ¿Cales son as tres razóns que levan a Descartes a plantexar a dúbida metódica?

 

10º) A dúbida desaparece cando Descartes cree descubrir unha verdade absoluta, inmune a toda dúbida: ¿cómo expresa o descubrimento desa verdade absoluta?

 

11º) O descubrimento da verdade absoluta anterior leva a Descartes a establecer como principio xeral que todo aquilo que perciba con claridade e distinción será verdadeiro: ¿cómo se denomina este principio?

 

12º) Según Descartes a idea que está presente e manifesta para unha mente atenta, é unha idea?

 

13º) Según Descartes a idea que non contén en si mesmo nada máis que o que é claro, é unha idea?

 

14º) A expresión penso, logo existo implica a existencia do pensamento, da realidade, ou da realidade e o pensamento?

 

15º) Descartes deduce a existencia da realidade a partir da existencia indubitable do pensamento: ¿cál é o obxeto directo e inmediato do pensamento?

 

16º) Según Descartes as operacións da vontade, do entendemento, da imaxinación e dos sentidos, constitúen?

 

17º) Según Descartes as representacións das que ún é consciente, constitúen?

 

18º) Según Descartes: ¿sobre quen recae directamente a actividade do pensamento?

 

19º) Según a filosofía anterior a Descartes: ¿sobre quen recae directamente a actividade do pensamento?

 

20º) Descartes diferencia entre ideas como actos mentais e ideas con contido obxetivo: ¿as ideas nas que a sua realidade é diversa, son?

 

21º) Descartes diferencia entre ideas como actos mentais e ideas con contido obxetivo: ¿as ideas que teñen sempre a mesma realidade son?

 

22º) Atendendo ó seu contido obxetivo as ideas son de tres tipos: ¿cales son?

 

23º) As ideas que non proveñen da experiencia externa nin tampouco son construidas a partir doutras. ¿cómo se denominan?

 

24º) ¿Con quén idenfica Descartes á idea de infinitude?

 

25º) Cales son os argumentos que utiliza Descartes para demostrar a existencia de Deus?

 

26º) Según Descartes Deus e a garantía de que ás ideas lles corresponde unha realidade extramental, un mundo real: ¿esa realidade extramental se refire ás cualidades primarias ou secundarias das cousas?

 

27º) ¿Exemplos de cualidades secundarias das cousas?

 

26º) ¿Exemplos de cualidades primarias das cousas?

 

27º) ¿Cales serían, según Descartes, as tres esferas ou ámbitos da realidade?

 

28º) A substancia que é suxeito inmediato da extenxión local e dos accidentes que presupoñen a extensión, denomínase?

 

29º) Según Descartes, a substancia cuia natureza consiste en pensar, denomínase?

 

30º) Según Descartes toda cousa que existe de tal modo que non necesita de ningunha outra cousa para existir, denomínase?

 

31º) ¿É certo ou falso que na filosofía de Descartes, alma e corpo constitúen unha unidade substancial?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash1
TestFlash2
Descartes