TEMA 10: O RACIONALISMO: DESCARTES
(LIBRO DE TEXTO)

Google

O RACIONALISMO:DESCARTES

(Test)

1º) Anos do nacemento e morte de Descartes?

1596-1650

2º) Según Descartes a sabidoría humana (bona mens) e unha e idéntica, ainda que se aplique a obxectos diversos: ¿por qué a sabedoría (bona mens) é única?

A RAZÓN E ÚNICA

3º) Según Descartes é prioritario coñecer a estructura da razón. De acordo con tal estructura: ¿cales serían os dous modos de coñecento?

A INTUICIÓN/A DEDUCCIÓN

4º) ¿Qué modo de coñecemento tén por obxecto, según Descartes, ás naturezas simples?

INTUICIÓN

5º) ¿Qué modo de coñecemento consiste en levar a cabo unha sucesión e conexión das naturezas simples?

DEDUCCIÓN

6º) ¿Cales son os dous pasos que están relacionados cos dous modos de coñecemento anteriores?

ANÁLISE/SÍNTESE

7º) ¿Cales son as duas regras do método relacionadas cos dous pasos anteriores?

SEGUNDA e TERCEIRA REGRA

8º) ¿Cal é o punto de partida da filosofía cartesiana?

DUBIDA METÓDICA

9º) ¿Cales son as tres razóns que levan a Descartes a plantexar a dúbida metódica?

FALACIA DOS SENTIDOS/VIXILIA-SONO/ESPIRITO MALIGNO

10º) A dúbida desaparece cando Descartes cree descubrir unha verdade absoluta, inmune a toda dúbida: ¿cómo expresa o descubrimento desa verdade absoluta?

PENSO, LOGO EXISTO

11º) O descubrimento da verdade absoluta anterior leva a Descartes a establecer como principio xeral que todo aquilo que perciba con claridade e distinción será verdadeiro: ¿cómo se denomina este principio?

CRITERIO XERAL DE CERTEZA

12º) Según Descartes a idea que está presente e manifesta para unha mente atenta é unha idea?

CLARA

13º) Según Descartes a idea que non contén en si mesmo nada máis que o que é claro, é unha idea?

DISTINTA

14º) A expresión penso, logo existo implica a existencia do pensamento, da realidade, ou da realidade e o pensamento?

UNICAMENTE DO PENSAMENTO

15º) Descartes deduce a existencia da realidade a partir da existencia indubitable do pensamento: ¿cál é o obxeto directo e inmediato do pensamento?

AS IDEAS

16º) Según Descartes as operacións da vontade, do entendemento, da imaxinación e dos sentidos, constitúen?

O PENSAMENTO

17º) Según Descartes as representacións das que ún é consciente, constitúen?

IDEAS

18º) Según Descartes: ¿sobre quen recae directamente a actividade do pensamento?

AS IDEAS

19º) Según a filosofía anterior a Descartes: ¿sobre quen recae directamente a actividade do pensamento?

AS COUSAS

20º) Descartes diferencia entre ideas como actos mentais e ideas con contido obxetivo: ¿as ideas nas que a sua realidade é diversa, son?

DE CONTIDO OBXETIVO

21º) Descartes diferencia entre ideas como actos mentais e ideas con contido obxetivo: ¿as ideas que teñen sempre a mesma realidade son?

ACTOS MENTAIS

22º) Atendendo ó seu contido obxetivo as ideas son de tres tipos: ¿cales son?

ADVENTICIAS/FACTICIAS/INNATAS

23º) As ideas que non proveñen da experiencia externa nin tampouco son construidas a partir doutras. ¿cómo se denominan?

INNATAS

24º) ¿Con quén idenfica Descartes á idea de infinitude?

DEUS

25º) Cales son os argumentos que utiliza Descartes para demostrar a existencia de Deus?

ARGUMENTO ONTOLÓXICO/ARGUMENTO BASEADO NA CAUSALIDADE

26º) Según Descartes Deus e a garantía de que ás ideas lles corresponde unha realidade extramental, un mundo real: ¿esa realidade extramental se refire ás cualidades primarias ou secundarias das cousas?

AS CUALIDADES PRIMARIAS

27º) ¿Exemplos de cualidades secundarias das cousas?

CORES/SONES

26º) ¿Exemplos de cualidades primarias das cousas?

EXTENSIÓN/MOVIMENTO

27º) ¿Cales serían, según Descartes, as tres esferas ou ámbitos da realidade?

SUBSTANCIA INFINITA(DEUS)/SUBSTANCIA PENSANTE(ALMA)/SUBSTANCIA EXTENSA(CORPO)

28º) A substancia que é suxeito inmediato da extenxión local e dos accidentes que presupoñen a extensión, denomínase?

SUBSTANCIA EXTENSA (CORPO-RES EXTENSA)

29º) Según Descartes, a substancia cuia natureza consiste en pensar, denomínase?

SUBSTANCIA PENSANTE(ALMA-RES COGITANS)

30º) Según Descartes toda cousa que existe de tal modo que non necesita de ningunha outra cousa para existir, denomínase?

SUBSTANCIA

31º) ¿É certo ou falso que na filosofía de Descartes, alma e corpo constitúen unha unidade substancial?

FALSO

FILOSOFÍA II
TESTFLASH
DESCARTES