TEMA 6: SAN TOMÉ DE AQUINO
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

ÉTICA E POLÍTICA

(Test)

1º) Según Tomé de Aquino o fin último do home e?

 

2º) Según Tomé de Aquino o coñecemento da natureza humana permite especificar un conxunto de normas morais que constitúen a?

 

3º) Algúns filósofos gregos como os sofistas e Epicuro preguntaronse sobre qué é o que move ós seres humans a obrar. A sua resposta estaba baseada nunha interpretación da natureza de tipo?

 

4º) A interpretación da natureza, levada a cabo por filósofos gregos como os sofistas e Epicuro, dá lugar a unha ética de?

 

5º) Outros filósofos gregos como Platón e Aristóteles preguntáronse sobre cál é o fin deica o que está orientado o ser humano.A sua resposta estaba baseada nunha interpretación da natureza de tipo?

 

6º) A interpretación da natureza, levada a cabo por filósofos gregos como Platón e Aristóteles, dá lugar a unha ética de?

 

7º) ¿A cal dos das duas interpretacións da natureza feita polos gregos se adhire San Tomé de Aquino?

 

8º) Según San Tomé de Aquino a liña de conducta orientada a un fín específico recibe o nome de?

 

9º) ¿É certo ou falso que, según San Tomé de Aquino, soamente o home é capaz de coñecer as suas tendencias para deducir delas certas normas de conducta?

 

10º) ¿Cómo denomina San Tomé de Aquino ás normas de conducta co home formula de acordo coas esixencias da súa propia conducta?

 

11º) San Tomé de Aquino deduce o contido da lei natural a partirres do repertorio de tendencias naturais presentes no ser humano. Clasifica esas tendencias en tres ordes. ¿Cales son?

 

12º) ¿Cales son, según San Tomé de Aquino, as propiedades da lei natural?

 

13º) Según Tomé de Aquino é certo ou falso ca lei positiva é unha esixencia da lei natural?

 

14º) Según Tomé de Aquino é certo ou falso ca lei positiva non é unha prolongación da lei natural?

 

15º)

Según Tomé de Aquino é certo ou falso ca lei positiva non ten necesariamente que respectar as esixencias da lei natural?

16º)

 

17º) ¿É certo ou falso que San Tomé de Aquino concibe o mundo do dereito e o mundo da moral como dous reinos desconectados e independentes?

 

18º) A razón da sabedoría divina en tanto que rectora de todos os actos e movementos é definida por Tomé de Aquino, como?

 

19º) Según Tomé de Aquino o comportamento dos seres naturais, non humanos, está regulado por leis?

 

20º) Según Tomé de Aquino o compartamento dos seres naturais humanos, está regulado por leis?

 

21º) Según Tomé de Aquino aquela parte da lei eterna que se refire especificamente á conducta humana é?

 

22º) ¿Qué duas correntes filosóficas do pensamento contemporaneo criticarán duramente a teoría da lei natural de San Tomé de Aquino?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Principal
TestFlash
Tomás de Aquino