TEMA 6: SAN TOMÉ DE AQUINO
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

ÉTICA E POLÍTICA

(Test)

1º) Según Tomé de Aquino o fin último do home e?

A FELICIDADE

2º) Según Tomé de Aquino o coñecemento da natureza humana permite especificar un conxunto de normas morais que constitúen a?

LEI NATURAL

3º) Algúns filósofos gregos como os sofistas e Epicuro preguntaronse sobre qué é o que move ós seres humans a obrar. A sua resposta estaba baseada nunha interpretación da natureza de tipo?

MECANICISTA

4º) A interpretación da natureza, levada a cabo por filósofos gregos como os sofistas e Epicuro, dá lugar a unha ética de?

MÓBILES

5º) Outros filósofos gregos como Platón e Aristóteles preguntáronse sobre cál é o fin deica o que está orientado o ser humano.A sua resposta estaba baseada nunha interpretación da natureza de tipo?

TELEOLÓXICA

6º) A interpretación da natureza, levada a cabo por filósofos gregos como Platón e Aristóteles, dá lugar a unha ética de?

FINS

7º) ¿A cal dos das duas interpretacións da natureza feita polos gregos se adhire San Tomé de Aquino?

Á INTERPRETACIÓN TELEOLÓXICA

8º) Según San Tomé de Aquino a liña de conducta orientada a un fín específico recibe o nome de?

TENDENCIA

9º) ¿É certo ou falso que, según San Tomé de Aquino, soamente o home é capaz de coñecer as suas tendencias para deducir delas certas normas de conducta?

CERTO

10º) ¿Cómo denomina San Tomé de Aquino ás normas de conducta co home formula de acordo coas esixencias da súa propia conducta?

LEI NATURAL

11º) San Tomé de Aquino deduce o contido da lei natural a partirres do repertorio de tendencias naturais presentes no ser humano. Clasifica esas tendencias en tres ordes. ¿Cales son?

SUBSTANCIA(CONSERVACIÓN EXISTENCIA)/ANIMAL(PROCREACIÓN e COIDADE FILLOS)/SER RACIONAL(BUSQUEDA VERDAD e VIVIR EN SOCIEDAD

12º) ¿Cales son, según San Tomé de Aquino, as propiedades da lei natural?

EVIDENCIA/UNIVERSALIDAD/INMUTABILIDADE.

13º) Según Tomé de Aquino é certo ou falso ca lei positiva é unha esixencia da lei natural?

CERTO

14º) Según Tomé de Aquino é certo ou falso ca lei positiva non é unha prolongación da lei natural?

FALSO

15º)

Según Tomé de Aquino é certo ou falso ca leis positivas non teñen necesariamente que respectar a esixencias da lei natural?

16º)

FALSO

17º) ¿É certo ou falso que San Tomé de Aquino concibe o mundo do dereito e o mundo da moral como dous reinos desconectados e independentes?

FALSO

18º) A razón da sabedoría divina en tanto que rectora de todos os actos e movementos é definida por Tomé de Aquino, como?

LEI ETERNA

19º) Según Tomé de Aquino o comportamento dos seres naturais, non humanos, está regulado por leis?

FISICAS

20º) Según Tomé de Aquino o compartamento dos seres naturais humano, está regulado por leis?

MORAIS

21º) Según Tomé de Aquino aquela parte da lei eterna que se refire especificamente á conducta humana é?

A LEI NATURAL

22º) ¿Qué duas correntes filosóficas do pensamento contemporaneo criticarán duramente a teoría da lei natural de San Tomé de Aquino?

HISTORICISMO (o home non tén natureza, ten historia)/EXISTENCIALISMO

FILOSOFÍA II
TESTFLASH