Desenvolvemento e Grandes temas da filosofía medieval e renacentista
TEMA 4:
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

DA IDADE MEDIA Á MODERNIDADE: O RENACEMENTO

(Test)

1º) ¿Qué dous sucesos consituiron factores importantes no desenrolo do humanismo ó permitir o impulso da lingua grega e dos textos filosóficos?

 

2º) ¿Qué 3 importantes descubrimentos do Renacimento influirán na profunda transformación da sociedade europea?

 

3º) ¿Qué acontecemento de tipo relixioso marcará profundamente o futuro da sociedade europea?

 

4º) ¿Qué acontecementos de tipo político-social teñen lugar na época do Renacemento?

 

5º) O denominado "humanismo" renacentista implica unha volta á cultura clásica: ¿cales serían as tres características que definen o humanismo renacentista?

 

6º) Sinala dous representantes importantes do humanismo renacentista:

 

7º) No Renacemento se produce un notable interese polos grandes filósofos gregos. ¿Son filósofos humanistas de tipo platónico?

 

8º) No Renacemento prodúcese un notable interese polos grandes filósofos gregos. Ademais de Agostino Nifo e Xacobe Zarabella :¿cal é outro filósofo humanista de tipo aristotélico?

 

9º) ¿É certo ou falso ca cultura renacentista era radicalmente teocéntrica?

 

10º) ¿É certo ou falso ca cultura medieval era radicalmente antropocéntrica e naturalista?

 

11º) ¿É certo ou falso cos filósofos humanistas viven de costas á actividade científica da súa época?

 

12º) ¿É certo ou falso co descubrimento e avances científicos do renacimento son alleos ó aristotelismo?

 

13º) ¿Cales eran as tres características xerais do universo, según Aristóteles?

 

14º) ¿Cales eran os dous tipos de movimento natural, según Aristóteles?

 

15º) ¿A quén lle correspondería, según Aristóteles, o movemento de tipo circular?

 

16º) ¿A quén lle correspondería, según Aristóteles, o movemento de tipo rectilíneo?

 

17º) ¿Cal sería, según Aristóteles, o lugar natural dun corpo pesado como a terra?

 

18º) ¿E certo ou falso que,según Aristóteles, os corpos celestes eran substancias incorruptibles e inalterables?

 

19º) ¿Cal foi a nova imaxe do univeso defendido no renacimento?

 

20º) Cal é o nome do filósofo da natureza mais famoso e celebrado no renacemento?

 

21º) ¿Cómo morreu este filósofo?

 

22º) Según Giordano Bruno, o universo era: ¿finito ou infinito?

 

23º) A concepción do universo de Giordano Bruno era: ¿mecanicista ou vitalista?

 

24º) Giordano Bruno identificou ó universo con Deus. Esta identificación recibe o nome de?

 

25º) Cal é o nome do filósofo da ciencia renacentista que escribe a obra "Novum organum scientiarum"?

 

26º) Según este filósofo a ciencia é un saber: ¿teórico ou práctico?

 

27º) ¿Francis Bacon lle daba prioridade ó metodo deductivo ou ó método inductivo?

 

28º) ¿Cál é o nome do filósofo español escolástico e renacentista que escribe unha obra titulada Disputacións metafísicas?

 

29º) En relación coa concepción do ser humano o Renacimento presenta duas características fundamentais: ¿cales son?

 

30º) ¿É certo ou falso que, según a filosofía cristiá do medievo, o home es capaz de obrar o ben por sí mesmo?

 

31º) º) ¿É certo ou falso que, según a filosofía do renacimento, o home es capaz de obrar o ben por sí mesmo?

 

32º) ¿Qué tipo de relixión está presente na filosofía renacentista?

 

33º) ¿É certo ou falso que, según a filosofía do renacimento a natureza humana está corrompida polo pecado e necesita da gracia divina para facer o ben?

 

34º) ¿E certo ou falso que, según o luteranismo, a natureza humana no é libre de facer o ben e que necesita da fe e da gracia divina para ser salvado?

 

35º) Según o filósofo renacentista español Franciso Suarez a base última da sociedade e do estado reside: ¿na lei natural ou no dereito natural?

 

36º) Según o filósofo renacentista Hugo Grocio a base última da sociedade e do estado reside: ¿na lei natural ou no dereito natural?

 

37º) ¿Cómo se denominada no período renacentista o que hoxe coñecemos como "dereito internacional"?

 

38º) O Renacimento viu florecer un novo xénero literario, a utopía. Esta palabra provén do grego e significa?

 

39º) ¿Cal foi o escritor renacentista que escribe unha obra titulada Utopía?

 

40º) ¿Quén é o representante do denominado "realismo político" na época do Renacimento?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash
Cristianismo y Filosofía
Tomás de Aquino