Desenvolvemento e Grandes temas da filosofía medieval e renacentista
TEMA 4
(LIBRO DE TEXTO)

 

Google
 

DA IDADE MEDIA Á MODERNIDADE: O RENACEMENTO

(Test)

1º) ¿Qué dous sucesos consituiron factores importantes no desenrolo do humanismo ó permitir o impulso da lingua grega e dos textos filosóficos?

CONCILIO FLORENCIA-FERRARA(1437) e a CAIDA DE CONSTANTINOPLA(1453)

2º) ¿Qué 3 importantes descubrimentos do Renacimento influirán na profunda transformación da sociedade europea?

TECNICAS COMPAS NAVEGACIÓN/PÓLVORA/IMPRENTA

3º) ¿Qué acontecemento de tipo relixioso marcará profundamente o futuro da sociedade europea?

REFORMA DE LUTERO (1517)

4º) ¿Qué acontecementos de tipo político-social teñen lugar na época do Renacemento?

ESTADOS NACIONAIS/MONARQUÍAS ABSOLUTAS/CRECEMENTO BURGUESÍA

5º) O denominado "humanismo" renacentista implica unha volta á cultura clásica: ¿cales serían as tres características que definen o humanismo renacentista?

EDUCACIÓN/VALORES ESTÉTICOS/INDIVIDUALISMO

6º) Sinala dous representantes importantes do humanismo renacentista:

ERASMO DE ROTTERDAN (1469-1536) e LUIS VIVES (1492-1540)

7º) No Renacemento se produce un notable interese polos grandes filósofos gregos. ¿Son filósofos humanistas de tipo platónico?

MARSILIO FICINO (1433-1499) e PICO DELLA MIRANDOLA (1463-1494)

8º) No Renacemento prodúcese un notable interese polos grandes filósofos gregos. Ademais de Agostino Nifo e Xacobe Zarabella :¿cal é outro filósofo humanista de tipo aristotélico?

PIETRO POMPONAZZI

9º) ¿É certo ou falso ca cultura renacentista era radicalmente teocéntrica?

FALSO

10º) ¿É certo ou falso ca cultura medieval era radicalmente antropocéntrica e naturalista?

FALSO

11º) ¿É certo ou falso cos filósofos humanistas viven de costas á actividade científica da súa época?

CERTO

12º) ¿É certo ou falso co descubrimento e avances científicos do renacimento son alleos ó aristotelismo?

CERTO

13º) ¿Cales eran as tres características xerais do universo, según Aristóteles?

ÚNICO-FINITO-ESFÉRICO

14º) ¿Cales eran os dous tipos de movimento natural, según Aristóteles?

RECTILÍNEO - CIRCULAR

15º) ¿A quén lle correspondería, según Aristóteles, o movemento de tipo circular?

ÓS CORPOS CELESTES

16º) ¿A quén lle correspondería, según Aristóteles, o movemento de tipo rectilíneo?

A REXIÓN SUBLUNAR

17º) ¿Cal sería, según Aristóteles, o lugar natural dun corpo pesado como a terra?

O CENTRO DO UNIVERSO (XEOCENTRISMO)

18º) ¿E certo ou falso que,según Aristóteles, os corpos celestes eran substancias incorruptibles e inalterables?

CERTO

19º) ¿Cal foi a nova imaxe do univeso defendido no renacimento?

HELIOCENTRISMO

20º) Cal é o nome do filósofo da natureza mais famoso e celebrado no renacemento?

GIORDANO BRUNO (1576-1600)

21º) ¿Cómo morreu este filósofo?

QUEIMADO EN ROMA

22º) Según Giordano Bruno, o universo era: ¿finito ou infinito?

INFINITO

23º) A concepción do universo de Giordano Bruno era: ¿mecanicista ou vitalista?

VITALISTA

24º) Giordano Bruno identificou ó universo con Deus. Esta identificación recibe o nome de?

PANTEISMO

25º) Cal é o nome do filósofo da ciencia renacentista que escribe a obra "Novum organum scientiarum"?

FRANCIS BACON

26º) Según este filósofo a ciencia é un saber: ¿teórico ou práctico?

PRACTICO E DE DOMINIO DA NATUREZA

27º) ¿Francis Bacon lle daba prioridade ó metodo deductivo ou ó método inductivo?

MÉTODO INDUCTIVO

28º) ¿Cál é o nome do filósofo español escolástico e renacentista que escribe unha obra titulada Disputacións metafísicas?

FRANCISCO SUAREZ (1548-1617)

29º) En relación coa concepción do ser humano o Renacimento presenta duas características fundamentais: ¿cales son?

ANTROPOCENTRISMO - NATURALISMO

30º) ¿É certo ou falso que, según a filosofía cristiá do medievo, o home es capaz de obrar o ben por sí mesmo?

FALSO

31º) º) ¿É certo ou falso que, según a filosofía do renacimento, o home es capaz de obrar o ben por sí mesmo?

CERTO

32º) ¿Qué tipo de relixión está presente na filosofía renacentista?

RELIXIÓN NATURAL

33º) ¿É certo ou falso que, según a filosofía do renacimento a natureza humana está corrompida polo pecado e necesita da gracia divina para facer o ben?

FALSO

34º) ¿E certo ou falso que, según o luteranismo, a natureza humana no é libre de facer o ben e que necesita da fe e da gracia divina para ser salvado?

CERTO

35º) Según o filósofo renacentista español Franciso Suarez a base última da sociedade e do estado reside: ¿na lei natural ou no dereito natural?

LEI NATURAL

36º) Según o filósofo renacentista Hugo Grocio a base última da sociedade e do estado reside: ¿na lei natural ou no dereito natural?

DEREITO NATURAL

37º) ¿Cómo se denominada no período renacentista o que hoxe coñecemos como "dereito internacional"?

DEREITO DE XENTES (ius gentium)

38º) O Renacimento viu florecer un novo xénero literario, a utopía. Esta palabra provén do grego e significa?

EN NINGÚN LUGAR

39º) ¿Cal foi o escritor renacentista que escribe unha obra titulada Utopía?

TOMÁS MORO (1478-

40º) ¿Quén é o representante do denominado "realismo político" na época do Renacimento?

NICOLAS MAQUIAVELO (1469-1527)

FILOSOFÍA II
TESTFLASH