FILOSOFIA II
(LIBRO DE TEXTO)
TEMA 1: PRINCIPAIS MOMENTOS E AUTORES DA FILOSOFÍA GREGA

Google

TEMAS FUNDAMENTAIS DA FILOSOFÍA GREGA
(A IDEA DE NATUREZA – O COÑECEMENTO-A ESTRUCTURA DO SER HUMANO- O IDEAL DUNHA VIDA FELIZ-A NATUREZA E ORGANIZACIÓN DO ESTADO)

 

1º) O termo natureza e expresado en grego a través da palabra?

 

2º) Sinala o dous grandes usos ou acepcións que se aplican o termo natureza:

 

3º) Sinala os tres conceptos básicos que s’atopan vinculados ó concepto de natureza na filosofía grega:

 

4º) Qué concepto axuda millor a explicar a orden do cosmos: ¿a arbitrariedade ou a necesidade?

 

5º) Según a maioría dos filósofos gregos a orden dos cosmos é: ¿estática ou dinámica?

 

6º) Según os filósofos gregos a actividade esencial dos seres naturais é: ¿intrínseca ou extrínseca?

 

7º) ¿Cales son os dous modelos fundamentais de explicación grega da natureza?

 

8º) Ó coñecemento da realidade so se pode acadar, según a filosofía grega, a través de: ¿sentidos ou razón?

 

9º) A oposición entre a razón e os sentidos deu lugar, na filosofía grega, a duas posturas respecto do coñecemento: ¿cales son?

 

10º) ¿Qué postura representa Pirrón de Elis en relación ó coñecemento?

 

11º) ¿Qué postura representa Platón en relación ó coñecemento?

 

12º) ¿Qué duas características acompañan ó coñecemento científico según a filosofía grega?

 

13º) ¿Quén afirmou ca "ciencia se ocupa das cousas que non poden ser doutro modo que como son"?

 

14) ¿Quén afirmon ca ciencia é "opinión verdadeira fundada en razóns"?

 

15º) ¿En qué se diferencia o coñecemento científico da percepción sensible?

 

16º) ¿En qué se diferencia o coñecemento científico da simple opinión?

 

17º) ¿En qué se diferencia o coñecemento científico da experiencia?

 

18º) ¿Cales son as duas características que presenta a noción de Alma no pensamento mítico de Homero?

 

19º) ¿Cales son as duas características que presenta a noción de Alma no pensamento filosófico grego?

 

20º) ¿Con quén identificaban a Alma Heráclito e Demócrito?

 

21º) ¿Qué tipo de crenzas comenzan a surxir sobre a Alma en Grecia a partires de Pitágoras e Empédocles?

 

22º) Según Platón a unión entre alma e corpo é natural ou antinatural??

 

23º) Según Aristóteles a unión entre alma e corpo é natural ou antinatural?

 

24º) ¿En qué se centra a reflexión ética dos filósofos gregos?

 

25º) ¿Según os filósofos gregos: ¿qué tipo de vida é a que se podería considerar como feliz?

 

26º) A distintas concepcións da natureza humana dan lugar a tesis diferentes sobre a felicidade: ¿quén decía ca felicidade reside no pracer?

 

27º) A distintas concepcións da natureza humana dan lugar a tesis diferentes sobre a felicidade: ¿quén desenvolveu amplamamente a tesis de que a felicidade reside na virtude?

 

28º) A distintas concepcións da natureza humana dan lugar a tesis diferentes sobre a felicidade: ¿quén decía ca felicidade consiste nunha vida adicada á contemplación teórica?

 

29º) O pensamento político dos gregos tivo tradicionalmente como punto de referencia a Polis:¿a partir de que período se propuxeron ideas de vida á marxe da Polis?

 

30º) ¿Qué tipo de ideal de vida política defendían os estoicos?

 

31º) ¿Qué tipo de ideal de vida defendían os epicureos?

 

32º) ¿E certo ou falso que en Grecia se desenvolveu o individualismo político fronte o poder do Estado?

 

33º) A cuestión política fundamental para os gregos era sobre quen debería gobernar. Según Platón o goberno lle debería corresponder a?

 

Si queres coñecer a solución: preme aquí
Filosofía II
TestFlash