FILOSOFIA II
(LIBRO DE TEXTO)
TEMA 1: PRINCIPAIS MOMENTOS E AUTORES DA FILOSOFÍA GREGA
TEMAS FUNDAMENTAIS DA FILOSOFÍA GREGA

Google

(A IDEA DE NATUREZA – O COÑECEMENTO-A ESTRUCTURA DO SER HUMANO- O IDEAL DUNHA VIDA FELIZ-A NATUREZA E ORGANIZACIÓN DO ESTADO)

 

1º) O termo natureza e expresado en grego a través da palabra?

FHYSIS

2º) Sinala o dos grandes usos ou acepcións que se aplican o termo natureza:

TOTALIDADE DO UNIVERSO / ESENCIA

3º) Sinala os tres conceptos básicos que s’atopan vinculados ó concepto de natureza na filosofía grega:

NECESIDADE – MOVEMENTO – ACTIVIDADE INTRINSECA DOS SERES NATURAIS

4º) Qué concepto axuda millor a explicar a orden do cosmos: ¿a arbitrariedade ou a necesidade?

A NECESIDADE

5º) Según a maioría dos filósofos gregos a orden dos cosmos é: ¿estática ou dinámica?

DINAMICA

6º) Según os filósofos gregos a actividade esencial dos seres naturais é: ¿intrínseca ou extrínseca?

INTRÍNSECA

7º) ¿Cales son os dous modelos fundamentais de explicación grega da natureza?

MODELO MECANICISTA e MODELO TELEOLÓXICO

8º) Ó coñecemento da realidade so se pode acadar, según a filosofía grega, a través de: ¿sentidos ou razón?

RAZÓN

9º) A oposición entre a razón e os sentidos deu lugar, na filosofía grega, a duas posturas respecto do coñecemento: ¿cales son?

ESCEPTICISMO NO PAPEL DA RAZÓN e CONFIANZA NO PAPEL DA RAZÓN

10º) ¿Qué postura representa Pirrón de Elis en relación ó coñecemento?

ESCEPTICISMO SOBRE A RAZÓN

11º) ¿Qué postura representa Platón en relación ó coñecemento?

CONFIANZA NA RAZÓN

12º) ¿Qué duas características acompañan ó coñecemento científico según a filosofía grega?

UNIVERSAL e NECESARIA

13º) ¿Quén afirmou ca "ciencia se ocupa das cousas que non poden ser doutro modo que como son"?

ARISTÓTELES

14) ¿Quén afirmon ca ciencia é "opinión verdadeira fundada en razóns"?

PLATÓN

15º) ¿En qué se diferencia o coñecemento científico da percepción sensible?

A PERCEPCIÓN SENSIBLE NON É UNIVERSAL SENON PARTICULAR

16º) ¿En qué se diferencia o coñecemento científico da simple opinión?

A SIMPLE OPINIÒN NON SE FUNDAMENTA EN RAZÓNS E PODE SER FALSA

17º) ¿En qué se diferencia o coñecemento científico da experiencia?

A EXPERIENCIA SOAMENTE MOSTRA CÓMO SUCEDEN AS COUSAS, NO O PORQUÉ

18º) ¿Cales son as duas características que presenta a noción de Alma no pensamento mítico de Homero?

ALENTO VITAL – SOMBRA SEN VIGOR QUE VAGA NO HADES

19º) ¿Cales son as duas características que presenta a noción de Alma no pensamento filosófico grego?

PRINCIPIO DE VIDA e PRINCIPIO DO COÑECEMENTO

20º) ¿Con quén identificaban a Alma Heráclito e Demócrito?

CO LUME

21º) ¿Qué tipo de crenzas comenzan a surxir sobre a Alma en Grecia a partires de Pitágoras e Empédocles?

INMORTALIDADE e TRANSMIGRACIÓN DAS ALMAS

22º) Según Platón a unión entre alma e corpo é natural ou antinatural??

ANTINATURAL

23º) Según Aristóteles a unión entre alma e corpo é natural ou antinatural?

NATURAL

24º) ¿En qué se centra a reflexión ética dos filósofos gregos?

NO TEMA DA FELICIDADE

25º) ¿Según os filósofos gregos: ¿qué tipo de vida e a que se podería considerar como feliz?

VIVIR DE ACORDO COA NATUREZA HUMANA

26º) A distintas concepcións da natureza humana dan lugar a tesis diferentes sobre a felicidade: ¿quén decía ca felicidade reside no pracer?

EPICURO

27º) A distintas concepcións da natureza humana dan lugar a tesis diferentes sobre a felicidade: ¿quén desenvolveu amplamamente a tesis de que a felicidade reside na virtude?

ESTOICISMO

28º) A distintas concepcións da natureza humana dan lugar a tesis diferentes sobre a felicidade: ¿quén decía ca felicidade consiste nunha vida adicada á contemplación teórica?

ARISTÓTELES

29º) O pensamento político dos gregos tivo tradicionalmente como punto de referencia a Polis:¿a partir de que período se propuxeron ideas de vida á marxe da Polis?

PERÍODO HELENÍSTICO

30º) ¿Qué tipo de ideal de vida política defendían os estoicos?

COSMOPOLITISMO

31º) ¿Qué tipo de ideal de vida defendían os epicureos?

RETIRO Á VIDA PRIVA E AFASTAMENTO DOS ASUNTOS POLÍTICOS PÚBLICOS

32º) ¿E certo ou falso que en Grecia se desenvolveu o individualismo político fronte o poder do Estado?

FALSO

33º) A cuestión política fundamental para os gregos era sobre quen debería gobernar. Según Platón o goberno lle debería corresponder a?

SABIOS

Filosofía II
TestFlash