FILOSOFÍA DA ILUSTRACIÓN
(PRINCIPAL)


Seleccione un dos botons según considere si a pregunta é verdadeira ou falsa. Ó rematar o test pulse en "Avaliación" e o programa lle mostrará a contestación correcta ás preguntas, asi como a puntuación acadada por vostede na proba.¡Sorte!
1. Unha das figuras mais relevantes da ilustración foi D'Alembert. ¿Escribiu unha obra titulada Ensayo sobre o goberno civil?
Verdadero
Falso

2. Según os filósofos da ilustración o sistema sobor o que se sostén todo o progreso, experimentado no século XVIII, é a deducción?
Verdadero
Falso

3. O método de investigación científica, defendido na ilustración, é o método inductivo?
Verdadero
Falso

4. Según Condillac a realidade física e a realidade psíquica estarían rexidas por leis diferentes?
Verdadero
Falso

5. Según Helvetius a vida psíquica non é outra cousa ca transformación das cualidades sensibles, de tal forma cas sensacións marcan a fronteira entre materia inerte e animada?
Verdadero
Falso

6. No século da ilustración estudánse, sobor de todo, fenoménos illados da natureza?
Verdadero
Falso

7. O século XVIII comprendeu e admirou a obra de Newton e non existe ningún filósofo da Ilustración que non recoñeza a sua dependencia ca filosofía natural de Newtonl?
Verdadero
Falso

8. Según o século da ilustración a laboura da ciencia e intentar descubrir as propiedades esenciais da materia?
Verdadero
Falso

9. O século da ilustración cree co método de Newton poderíase aplicar a todolos ámbitos do saber?
Verdadero
Falso

10. Todolos filósofos da ilustración recheitan as concepcións de tipo mecanicista e materialista?
Verdadero
Falso

11. No século da ilustración Federico o Grande eloxia as tesis do Barón D'Holbach e de Lametrie?
Verdadero
Falso

12. No século da ilustración existe unha corrente de pensamento encamiñada a superar a tendencia mecanicista?
Verdadero
Falso

13. O século da ilustración é totalmente antirelixioso?
Verdadero
Falso

14. O século da ilustración defende co auténtico lugar da relixión atópase nos ritos externos?
Verdadero
Falso

15. Rousseau describe a condición do home como de profunda caída?
Verdadero
Falso

16. Según Rousseau o home en estado de natureza xa sabe o que o ben e o mal?
Verdadero
Falso

17. O arzebispo de París, Claude de Bemont, condena o Emilio de Rousseau porque defendía co home en estado de natureza era malo?
Verdadero
Falso

18. Según Pascal, o mal era producto do desenrolo da cultura e a sociedade?
Verdadero
Falso

19. Según Rousseau, o mal era algo intrínseco á natureza humana?
Verdadero
Falso

20. Según os filósofos da ilustración non existe relixión na terra cuio ano de nacimento non sexa coñecido?
Verdadero
Falso

21. O século da ilustración defende a ultranza o que soe denominarse como dereito naturual.?
Verdadero
Falso

22. Defender o dereito natural implica creer que, tal dereito, é anterior a todo poder humano de tipo social e relixioso?
Verdadero
Falso

23. Según os filósofos da ilustración o método a utilizar, para o estudo do dereito natural, tén que ser a priori?
Verdadero
Falso

24. A linea de investigación que leva ós filósofos do século XVIII a utilizar un método experimental, para o estudo do dereito natural, ten o seu antecendente en Hugo Grocio?
Verdadero
Falso

25. Según Hugo Grocio o home vive en sociedade debido a que existe nel un impulso natural que lle le leva a desear a vida social. Pola sua banda, Hobbes, pensa ca vida social surxe dende o momento en que os homes aceptan un poder superior que os obliga a unirse?
Verdadero
Falso

26. No século XVIII, Rousseau, descríbenos o estado de natureza como unha liorta de todos contra todos?
Verdadero
Falso

27. Según Rousseau no estado de natureza non existen ningún vínculo de simpatía ou moralidades que enlace uns individuos con outros, senón que cada un busca tan só o que lle necesario para a sua supervivencia?
Verdadero
Falso

28. Según Rousseau o factor dominante, dentro do estado de natureza, e a indiferencia?
Verdadero
Falso

29. Según Rousseau o home decide abandoar o estado de natureza a partir da existencia dun Contrato social?
Verdadero
Falso

30. Según Rouseeau a vida social é producto da imposición e da forza?
Verdadero
Falso

Puntuación = 
Respuestas correctas:

ILUSTRACIÓN