Filosofía da Ilustración

O seu obxetivo consiste en conquerir polo menos unha puntuación por valor de 9 para poder acceder así ó seguinte nivel.

Importante:Cada vez que vostede conteste unha pregunta, agarde á apertura dunha xanela de Windows que lle indicará si a sua resposta é correcta ou non. No se esquenza de pechar isa xanela perantes de contestar á pregunta seguinte.


1. Personaxe pertencente á Ilustración?

Hegel
Hugo Grocio
Pascal
D'Alembert


2. Personaxes pertencentes á Ilustración?

Malebranche-Leibniz
Spinoza-Guardini
Condillac-Helvetius
Balz-Land


3. Personaxes pertencentes á Ilustración?

Barón d'Holbach-Lametrie
Bidney-Chatier
Dunner-Fischer
Runes-Siwek


4. Personaxes pertencentes á Ilustración?

Voltaire-Rousseau
Barber-Brunner
Funke-Meyer
Moureau-Russel


5. O século da Ilustración é un século optimista a partir da creenza nas posibilidades da razón. A través de tal razón se poderían descubrir verdades?

Absolutas
Relativas
Transcendentes
Ideales


6. No secúlo da Ilustración idealízase o método ciéntifico de?

Galileo
Kepler
Copérnico
Newton


7. Condillac e Helvetius son dous personaxes da Ilustración que pensaban co método de Newton se podería aplicar non soamente á física senón tamén a psicoloxía. Condillac afirmaba que, tanto o físico como o psíquico, proviñan dun nucleo ou orixen común. Publica isto nunha obra titulada?

Tratado das percepcións
Tratado das relacións
Tratado das concepcións
Tratado das sensacións


8. Según Helvetius quenes marcan a linea fronteriza entre a materia inerte e a materia animada son as?

Mónadas
Ideas
Sensacións
Concepcións


9. No século da ilustración o estudio da natureza adquire una importancia esencial. Durante o medievo tal natureza era considerada, en relación a Deus, como algo?

Necesario
Diferente
Igual
Asimilable


10. No século da ilustración o estudio da natureza adquire una importancia esencial. Durante o renacimento tal natureza era considerada, en relación a Deus, como algo?

Contingente
Distinto
Igual
Diferente