TEMA 9: A FILOSOFIA MODERNA
DESENVOLVEMENTO E GRANDES TEMAS DA FILOSOFÍA MODERNA
(LIBRO DE TEXTO)

Google

A ORIXE E CONTEXTO POLÍTICO DA MODERNIDADE

(Test)

1º) A modernidade trouxo consigo unha nova maneira de ver o mundo que está vinculada co desenvolvemento de?

CIENCIA

2º) A modernidade trouxo consigo unha nova maneira de interpretar as aspiracións do ser humano que está vinculada coas esixencias ético-políticas de?

ILUSTRACIÓN

3º) En xeral pódese decir que o pensamento moderno se caracteriza pola afirmación radical de?

AUTONOMÍA DA RAZÓN

4º) Tanto na sua función teórica como na sua funcion práctica o pensamento moderno se presenta abertamente como?

ANÁLISE DA RAZÓN

5º) ¿Ó longo de qué séculos se extende a filosofía moderna?

SECULOS XVII-XVIII

6º) ¿Cales son os dous momentos que levaron á consolidación da monaquía na modernidade?

MONARQUÍA HEREDITARIA/MONARQUÍA ABSOLUTA

7º) ¿Qué expresión se adoita utilizar para cualificar a organización correspondente ó período da monarquía absoluta?

ANTIGO RÉXIME

8º) ¿Cales son os tres estamentos presentes durante a época das monarquías absolutas da modernidade?

NOBREZA/CLERO/ESTAMENTO POPULAR

9º) ¿Qué clase social, unida o desenrolo do capitalismo, foi crecendo progresivamente perante a época das monaquías absolutas?

BURGUESÍA

10º) O absolutismo político xerou o seu propio pensamento expresado na teoría da monarquía absoluta do dereito divino. ¿Quén foi o seu teórico mais coñecido?

BOSSUET (1627-1704)

11º) No contexto sociopolítico da idade media e o renacimento o debate sobre a orixe do poder: ¿a quénes enfrentaba?

PAPA-EMPERADOR

12º) No contexto sociopolítico da moderniadade o debate sobre a orixe do poder: ¿a quénes enfrentaba?

MONARCA ABSOLUTO/SOCIEDADE

13º) ¿Qué pensadores levaron a cabo na modernidade a crítica mais feroz en contra do absolutismo?

PENSADORES DA ILUSTRACIÓN

14º) As ideas dos filósofos ilustrados da modernidade chegaron a prender nalgúns monarcas absolutos. Como consecuencia disto xurdiu?

DESPOTISMO ILUSTRADO

15º) Nos años 1642 e 1688 terá lugar en Inglaterra unha importante transformación política gracias ás revolucións alí producidas. ¿Qué sistema político se imprantou como consecuencia de todo iso?

SISTEMA PARLAMENTARIO

16º) ¿Qué acontecemento político marcará o final do antigo réxime e a monarquía absoluta?

REVOLUCIÓN FRANCESA

 

Filosofía II
TestFlash