Google

TEMA 13: ENMANUEL KANT
(LIBRO DE TEXTO)

KANT

(Test)

1º) Anos do nacemento e morte de Kant?

1724-1804

2º) ¿En quét tipo de relixión foi educado Kant?

PIETISMO

3º) ¿Cales son as tres obras mais importantes escritas por Kant?

CRITICA DA RAZÓN PURA/CRITICA DA RAZÓN PRÁCTICA/CRITICA DO XUIZO

4º) Lugar de nacimento de Kant?

KÖNIGSBERG

5º) A tarefa fundamental do filosofar consiste, según Kant, en someter a xuizo á razón para resolver a discrepancia nas suas interpretacións da mesma. Tres de esas interpretacións antagónicas que esgazan e disolven a razón son?

DOGMATISMO RACIONALISTA/POSITIVISMO EMPIRISTA/IRRACIONALISMO

6º)¿Quen considera á razón como algo autosuficiente á marxe da experiencia e que intenta explicar a totalidade do real?

DOGMATISMO RACIONALISTA

7º) ¿Quen hipervalora o sentimento e a fe mística negando con iso á razón mesma?

IRRACIONALISMO

8º) ¿Quen considera á razón como derrotada ó ter como expresión última ó escepticismo e a reducción do pensamento ó ámbito dos sentidos?

POSITIVISMO EMPRIRISTA

9º) O xuizo da razón resulta absolutamente necesario tamén para facer frente ó modo no que os homes viven na época de Kant: ¿cómo describe Kant ese modo non ilustrado de vida?

MINORIA DE IDADE

10º) A tarefa crítica da razón terá como obxetivo fundamental, según Kant, a realización da liberdade superando as constriccións civiles e de conciencia: ¿cál é,según Kant, a máxima da ilustración?

PENSAR POR UN MESMO (SAPERE AUDE)

11º) Kant diferencia entre época ilustrada e época da ilustración: ¿cómo define Kant a época que vive?

EPOCA DA ILUSTRACIÓN

12º) ¿Cal é o termo que Kant utiliza para designar o principio que contén a condición que favorece só o exercicio da correspondente facultade da razón?

INTERESE

13º) O interese da razón presenta dous niveis: ¿cales son?

ESPECULATIVO ou TEORICO/PRACTICO

14º) A esencia da razón que establece desde sí mesma os principios que rexen o coñecemento, as leis que regulan o comportamento e os fíns últimos da razón, é denominada por Kant como?

RAZÓN PURA

15º) Según Kant, a ciencia da relación de todos os coñecementos ós fins esenciais da razón humana: ¿representa o concepto mundano ou o concepto académico da filosofía?

CONCEPTO MUNDANO

16º) ¿Cales serían os tres interrogantes que se corresponden con unha concepción mundana ou cósmica da filosofía?

QUÉ PODO CONOCER/QUÉ DEBO FACER/QUÉ ME CABE ESPERAR

17º) A quén se ha dedicar o primeiro interrogante?

METAFISICA

18º) A quén se ha dedicar o segundo interrogante?

MORAL

19º) A quén se ha dedicar o terceiro interrogante?

RELIXIÓN

20º) Según Kant as tres interrogantes anteriores poden ser recollidas nunha cuarta: ¿cal é?

¿Qué é o home?

21º) O concepto académico de filosofía correspondelle ocuparse da interrelación e unidade interna do coñecemento para establecer un?

SISTEMA

22º) A resposta a pregunta ¿qué podo conocer? Implica ter en contra os dous elementos seguintes?

PRINCIPIOS QUE FAN POSIBLE O COÑECEMENTO CIENTÍFICO/LIMITES DO COÑECEMENTO

23º) Son, según Kant, as dúas facultades ou fontes do coñecemento:

SENSIBILIDADE/ENTENDEMENTO

24º) ¿É unha característica da sensibilidade?

PASIVA

25º) ¿É unha característica do entendemento?

PASIVO

26º) ¿É certo ou falso co entendemento, según Kant, produce de forma espontánea certos conceptos sen derivalos da experiencia?

CERTO

27º) ¿ Kant di que Hume o despertou de?

SOÑO DOGMÁTICO

26º) ¿Para que utiliza o entendemento os seus conceptos puros?

UNIFICAR E ORDENAR A EXPERIENCIA

27º) ¿É certo ou falso que, según Kant, os conceptos do entendemento soamente son aplicables con validez dentro da experiencia?

CERTO

28º) Según Kant o problema da metafísica implica saber si é posible ter un coñecemento científico dos tres aspectos seguintes?

DEUS/LIBERDADE/INMORTALIDADE ALMA

29º) Según Kant para averigüar si a metafísica é unha ciencia é necesario investigar as condicións que fan posible a existencia de tal ciencia. Kant distingue dous tipos de condicións: ¿cales son?

CONDICIÓNS EMPÍRICAS/CONDICIÓNS A PRIORI

30º) Según Kant son particulares e fácticas así como a posteriori ,as condicións?

EMPÍRICAS

31º) Según Kant son xerais e necesarias asi como previas á experiencia, as condicións?

A PRIORI

32º) ¿Cales son as condicións que pertencen á estructua do suxeito?

CONDICIÓNS A PRIORI

33º) ¿Cómo denomina Kant as condicións a priori?

CONDICIÓNS TRANSCENDENTAIS

34º) Son formas a priori da sensibilidade?

ESPACIO/TEMPO

35º) Son formas a priori da razón teórica?

CONCEPTOS PUROS/IDEAS

36º) É unha forma a priori da razón práctica?

LEI MORAL

37º) O modo de coñecemento de obxetos en canto que éste debe ser posible a priori, denomínase?

TRASCENDENTAL

38º) Según Kant a ciencia é un conxunto de proposicións ou xuizos os cales, cando son concatenados, forman razoamentos: ¿cómo se denominan os xuizos onde o predicado non está contido no suxeito?

SINTÉTICOS

39º) Según Kant a ciencia é un conxunto de proposicións ou xuizos os cales, cando son concatenados, forman razoamentos: ¿cómo se denominan os xuizos onde o predicado está contido no suxeito?

ANALÍTICOS

40º) ¿Cales son, según Kant, os xuizos non extensivos, e decir, que non amplían o noso coñecemento?

ANALÍTICOS

41º) ¿Cales son, según Kant, os xuizos extensivos, e decir, que amplían o noso coñecemento?

SINTÉTICOS

42º) Os xuizos non universais nin necesarios, e dependentes da experiencia: ¿son a priori ou a posteriori?

A POSTERIORI

43º) Os xuizos universais e necesarios e independentes da experiencia: ¿son a priori ou a posteriori?

A PRIORI

44º) ¿Os xuizos analíticos son a priori ou a posteriori?

A PRIORI

45º) ¿Os xuizos sintéticos son a priori ou a posteriori?

A POSTERIORI (tamen poden ser a priori)

46º) Según Kant o xuizo a recta é a distancia máis curta entre dous puntos: ¿qué tipo de xuizo é?

SINTÉTICO A PRIORI

47º) ¿Sinala tres características presentes nun xuizo sintético a priori?

EXTENSIVO/UNIVERSAL/NECESARIO=A PRIORI

48º) Dentro da estructura da Crítica da Razón Pura existen tres apartados que Kant denomina como?

ESTETICA TRASCENDENTAL/ANALÍTICA TRASCENDENTAL/DIALÉCTICA TRASCENDENTAL

49º) Os tres apartados anteriores se corresponden con tres facultades:¿cales son esas tres facultades?

SENSIBILIDADE/ENTENDEMENTO/RAZÓN

50º) A actividade intelectual que se define por formula xuizos é?

ENTENDEMENTO

51º) º) A actividade intelectual que se define por enlazar xuizos formando razoamentos, é?

RAZÓN

52º) A través de que facultade o obxeto é pensado?

ENTENDEMENTO

53º) A través e que facultade nos é dado un obxeto?

SENSIBILIDADE

54º) ¿Cáles son, según Kant, os elementos de todo o noso coñecemento?

INTUICIÓN/CONCEPTOS

55º) A estética, a analítica e a dialéctica trascendentales se corresponden con tres tipos de coñocemento presente nas tres ciencias seguintes?

MATEMATICA/FISICA/METAFÍSICA

56º) Kant estudia a razón e ocupáse de problema da posibilidade ou imposibilidade da metafísica en?

DIALÉCTICA TRASCENDENTAL

57º) Kant estudia a sensibilidade e mostra as condicións que fan posible cas matemáticas formulen xuizos sintéticos a priori, en?

ESTETICA TRASCENDENTAL

58º) Kant estudia o entendemento e as condicións que fan posible que haxa xuizos sintéticos a priori na física, en?

ANALÍTICA TRASCENDENTAL

59º) Na estética transcendental, Kant, denomina como formas a priori da sensibilidade e intucións puras, a?

ESPACIO-TEMPO

60º) Afirmar co espacio e o tempo non son impresións particulares sensibles concretas, senon os modos como percibimos todas as impresións particulares sensibles, quere decir que son interpretados:¿cómo formas ou intuicións?

FORMAS

61º) Afirmar co espacio e o tempo carecen de todo contido empírico, quere decir que son intrepretados: ¿cómo formas ou intuicións?

INTUICIÓNS

62º) ¿Qué tipo de sensibilidade está sometida, según Kant, a ambas formas de espacio e tempo?

SENSIBILIDADE EXTERNA

63º) ¿Qué tipo de sensibilidade só está sometida, según Kant, á forma do tempo?

SENSIBILIDADE INTERNA

64º) Espacio e tempo: ¿son intuicións puras ou conceptos do entendemento?

INTUICIÓNS PURAS

65º) Na estética trascendental espacio e tempo son a base a priori dos xuizos sintéticos a priori na matemática: ¿por qué a aritmética ten que ve con tempo?

É UNHA SERIE NUMÉRICA BASEADA NA SUCESIÓN TEMPORAL

66º) Según Kant, percibir é a función propia da sensibilide: ¿cal é a función propia do entendemento?

COMPRENDER

67º) ¿En qué lugar da Crítica da razón pura, Kant, trata da función propia do entendemento?

ANALÍTICA TRASCENDENTAL

68º) O entendemento leva a cabo a sua función a través de: ¿intuicións ou conceptos?

CONCEPTOS

69º) A actividade de referir os fenómenos ós conceptos se realiza sempre a través de?

XUIZOS

70º) Según Kant existen dous tipos de conceptos: ¿cales son?

CONCEPTOS EMPÍRICOS/CONCEPTOS PUROS ou CATEGORÍAS

71º) Kant descubre a existencia de 12 conceptos puros ou categorías a partir da existencia dos xuizos. Atendendo a cantidade esos xuizos son de tres clases: univerasis, particulares, singulares ¿cales son os conceptos que se corresponden con eses xuizos?

TOTALIDADE/UNIDADE/PLURALIDADE

72º) Kant descubre a existencia de 12 conceptos puros ou categorías a partir da existencia dos xuizos. Atendendo a cualidade esos xuizos son de tres clases: afirmativos, negativos, indefinidos ¿cales son os conceptos que se corresponden con eses xuizos?

REALIDADE/NEGACIÓN/LIMITACIÓN

73º) Kant descubre a existencia de 12 conceptos puros ou categorías a partir da existencia dos xuizos. Atendendo a relación esos xuizos son de tres clases: categóricos, hipotéticos, disyuntivos ¿cales son os conceptos que se corresponden con eses xuizos?

SUBSTANCIA/CAUSA/COMUNIDADE

74º) Kant descubre a existencia de 12 conceptos puros ou categorías a partir da existencia dos xuizos. Atendendo a modalidade esos xuizos son de tres clases: problemáticos, asertóricos, apodícticos ¿cales son os conceptos que se corresponden con eses xuizos?

POSIBILIDADE/EXISTENCIA/NECESIDADE

75º) ¿Cómo se denomina o descubrimento que Kant fai dos conceptos puros ou categorías a partir da clasificación lóxica dos xuizos?

DEDUCCIÓN METAFÍSICA DAS CATEGORÍAS

76º)¿Cómo se denomina á exposición e á xustificación da función que desempeñan as categorías no coñecemento?

DEDUCCIÓN TRANSCENDENTAL DAS CATEGORÍAS

77º) Según Kant os conceptos puros ou categorías son condicións transcendentais, necesarias do noso coñecemento dos fenómenos. Esto implica cos conceptos puros son:¿cheos ou baleiros?

BALEIROS

78º) Según Kant os conceptos puros ou categorías han de encherse cos datos do coñecemento sensible ou han de aplicarse a aquilo que está máis alá dos fenómenos?

ENCHERSE COS DATOS DO COÑECEMENTO SENSIBLE

79º) Na analítica trascendental, Kant, analiza a posibilidade dos xuizos sintéticos a priori na ciencia?

FÍSICA

80º) ¿É certo ou falso ca categoría de causa (principio de causalidade) é un concepto puro que se corresponde cos xuizos hipotéticos?

CERTO

81º) O concepto puro ou categoría de causalidade é:¿a priori ou a posteriori?

A PRIORI

82º) O termo fenómeno expresa o obxeto do coñecemento empírico e obxetivo. A nivel sensible corresponde co obxeto indeterminado dunha intuición empírica. O que nel se corresponde coa sensación denomínase?

MATERIA DO FENÓMENO

83º) O termo fenómeno expresa o obxeto do coñecemento empírico e obxetivo. A nivel sensible corresponde co obxeto indeterminado dunha intuición empírica. O que fai co diverso do fenómeno (a súa materia) poida ser ordeada en certas relacións, denomínase?

FORMA DO FENÓMENO

84º) O obxeto en tanto que aparece e é coñecido, denomínase?

FENÓMENO

85º) O correlato do obxeto considerado á marxe da súa relación coa sensibilidade, chamáse?

NOÚMENO ou COUSA EN SÍ

86º) Cando unha cousa no pode ser recoñecida por medio da intuición sensible, entón o noúmeno é considerado?

NEGATIVAMENTE

87º) Cando un obxeto pode ser recoñecido por medio da intuición non sensible, e dicir, por medio da intuición intelectual, entón o noúmeno é considerado?

POSITIVAMENTE

88º) ¿É certo ou falso que, según Kant, non hai coñecemento das cousas en sí ou noúmenos?

CERTO

89º) ¿Qué tipo de razón nos permite o acceso ás cousas en sí?

RAZÓN PRÁCTICA

90º) Pensar co espacio e o tempo, así como as categorías, son condicións da posibilidade dos fenómenos, implica ca doutrina de Kant defende un idealismo de tipo?

TRANSCENDENTAL

91º) ¿En que lugar da Critica da Razón pura, Kant, se ocupa da posibilidade da metafísica e da natureza e funcionamiento da razón?

DIALÉCTICA TRANSCENDENTAL

92º) Según Kant a metafísica entendida como coñecemento de realidades que están mais alá da experiencia da lugar a erros e?

ILUSIÓNS

93º) A dialéctica transcendental é unha crítica do entendemento e da razón na súa pretensión de alcanzar coñecemento das cousas en sí. Según Kant esta tendencia é: ¿evitable ou inevitable?

INEVITABLE

94º) ¿É certo ou falso ca razón intenta a búsqueda de xuizos mais xerais que abarquen e sirvan de fundamento a unha multiplicade de xuizos particulares?

CERTO

95º) Os conceptos da razón que ésta non adquire nin polos sentidos nin por ningún tipo de experiencia son denominados por Kant como?

IDEAS

96º) Cando os fenómenos físicos e psíquicos se intentan explicar e unificar por medio de teorías metafísicas surxe a aparición da idea de?

CAUSA SUPREMA

97º) O tipo de idea anterior constitúe o que Kant denomina como?

IDEAL DA RAZÓN PURA

98º) Cando os fenómenos físicos se intentan explicar e unificar por medio de teorías metafísicas surxe a aparición da idea de?

MUNDO

99º) O tipo de idea anterior da lugar á aparición de?

ANTINOMIAS

100º) Cando os fenómenos psíquicos se intentan explicar e unificar por medio de teorías metafísicias surxe a aparición da idea de?

ALMA

101º) O tipo de idea anterior da lugar á aparición de?

PARALOXISMOS

102º) Todo o proceso anteriro da lugar o surxicmento de tres ideas da razón que, según Kant, desempeñan un papel moi peculiar dentro do noso sistema cognoscitivo?

DEUS/ALMA/MUNDO

103º) Ademais de coñecer o ser humano necesita saber como ha de ser a súa conducta moral. Esta función moral a formula Kant a través da pregunta seguinte?

¿QUÉ DEBO FACER?

104º) ¿Qué tipo de razón ocupáse de coñecer como son as cousas?

RAZÓN TEÓRICA

105º) ¿Qué tipo de razón ocupáse de coñecer como deber ser as cousas?

RAZÓN PRÁCTICA

106º) ¿Qué se ocupa, según Kant, do ser?

RAZÓN TEÓRICA (CIENCIA)

107º) ¿Qué se ocupa, según Kant, do deber ser?

RAZÓN PRÁCTICA (MORAL)

108º) ¿Qúe formula a razón teórica?

XUIZOS

109º) ¿Qúe formula a razón práctica?

IMPERATIVOS

108º) Dentro da historia da filosofía todas as éticas, anteriores a Kant, eran: ¿materiais ou formais?

MATERIAIS

111º) A ética de Kant é:¿material ou formal?

FORMAL

112º) ¿Cal é a ética contraria a unha de tipo materialista?

ESPIRITUALISTA

113º) ¿Cal é a ética contraria a unha de tipo material?

FORMAL

114º) Según Kant as éticas materiais fixan un ben supremo para o ser humano como criterio da bondade ou da maldade da súa conducta: ¿cáles son os dous elementos presentes en toda ética material?

BEN SUPREMO/NORMAS PARA ALCANZALO

115º) ¿É certo ou falso cas éticas materiais son éticas sen contido?

FALSO

116º) Según Kant as éticas materiais presentan as tres seguintes deficiencias:

A POSTERIORI/PRECEPTOS HIPOTETICOS/HETERÓNOMAS

117º) ¿É certo ou falso que, según Kant, os imperativos da ética debían ser particulares e tomados da experiencia?

FALSO

118º) Según Kant unha ética formal debería presentar as tres características seguintes:

A PRIORI/CATEGORICA/AUTONOMA

119º) ¿É certo ou falso cas éticas materiais son éticas sen contido?

CERTO

120º) ¿É certo ou falso cunha ética formal non establece ningún ben ou fín para o home e que nos dí non o que deberíamos facer senon como debemos de actuar?

CERTO

121º) ¿Cómo denomina Kant ó principio subxetivo do obrar, e dicir, o principio segundo o cal obra o suxeito?

MÁXIMA

122º) ¿Cómo denomina Kant ó principio obxetivo válido para todo ser racional, e dicir, o principio segundo o cal debe obrar o suxeito?

LEI PRACTICA ou IMPERATIVO

123º) Según Kant a necesidade dunha acción por respecto á lei constitue o que se denomina como?

DEBER

124º) Kant distingue tres tipos de accións morais: ¿cáles son?

CONTRARIAS Ó DEBER/CONFORME Ó DEBER/POR DEBER

125º) Según Kant: ¿cal, das tres accións morais anteriores, tería auténtico valor moral?

POR DEBER

126º) ¿Duas clases de imperativos morais, según Kant?

HIPOTÉTICOS/CATEGÓRICOS

127º) Unha das formulacións do imperativo categórico de Kant é: obra só segundo unha máxima tal que poidas querer ó mesmo tempo que se torne en lei universal. ¿Esta formulación establece normas ou sinala a forma que han de ter as normas?

SINALA FORMA QUE HAN DE TER AS NORMAS

128º) Ourtra das formulacións do imperativo categórico de Kant é: obra de tal modo que uses á humanidade, tanto na túa persoa como na persoa de calquera outro, sempre como un fin e nunca meramente como un medio. ¿Cal é a nova idea que se inclue agora fronte á formulación anterior?

A IDEA DE FIN

129º) ¿É certo ou falso que Kant, na Crítica da razón pura, nega a inmortalidade da alma ou a existencia de Deus?

FALSO

130º) ¿É certo ou falso que, según Kant, Deus e a inmortalidade da alma son cognoscibles pola razón teórica?

FALSO

131º) º) ¿É certo ou falso que, según Kant, Deus e a inmortalidade da alma non son cognoscibles pola razón práctica?

FALSO

132º) Algo que non é demostrable, pero que é suposto necesariamente como condición da moral, denomínase?

POSTULADO

133º) Según Kant, a liberdade, a inmortalidade da alma e a existencia de Deus son?

POSTULADOS DA RAZÓN PRÁCTICA

134º) Según Kant a posibilidade de obrar por respecto ó deber vencendo as inclinacións contrarias supón a existencia de?

LIBERDADE

135º) Según Kant a imposibilidade de alcanzar a perfección nunha existencia limitadada supón a existencia de?

INMORTALIDADE

136º) Según Kant a necesidade de postular unha realidade en quen o ser e o deber ser se identifican, supón a existencia de?

DEUS

FILOSOFÍA II
TESTFLASH
KANT