TEMA 6: SAN TOMÉ DE AQUINO
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

A ANTROPOLOXÍA TOMISTA E O COÑECEMENTO INTELECTUAL

(Test)

1º) Tomé de Aquino defende a inmaterialidade do entendemento ou da alma. Esta ten por obxeto: ¿o ser de todo o real ou o ser do particular sensible?

O SER DE TODO O REAL

2º) Según Tomé de Aquino a unión entre alma e corpo ten carácter accidental ou carácter substancial?

CARÁCTER SUBSTANCIAL

3º) ¿Cál é, según Tomé de Aquino, o obxeto do entendemento humano?

REALIDADES MATERIAIS SENSIBLES

4º) Según Tomé de Aquino os conceptos son universais ou individuais?

UNIVERSAIS

5º) Según Tomé de Aquino as percepción sensibles son universais ou individuais?

INDIVIDUAIS

6º) Según Tomé de Aquino o entendemento elabora os conceptos a partir de si mesmo ou a partir dos datos do sensible?

DATOS DO SENSIBLE

7º) ¿Cal sería, según Tomé de Aquino, a actividade do entendimento que permite pasar da individualidade das percepcións á universalide dos conceptos?

ABSTRACCIÓN

8º) Tomé de Aquino distingue no entendimento entre a capacidade abstractiva e a capacidade de coñecer. ¿Cál é a función da capacidade abstractiva?

CONVERTER EN UNIVERSAL EN PARTICULAR

9º) Tomé de Aquino distingue no entendimento entre a capacidade abstractiva e a capacidade de coñecer. ¿Cál é a función da capacidade de coñecer?

COÑECER O UNIVERSAL

10º) ¿Qué tipo de entendemento posue a capacidade abstractiva?

ENTENDEMENTO AXENTE

11º) ¿Qué tipo de entendemento coñece realmente o universal?

ENTEDEMENTO PACIENTE 0U POSIBLE

12º) Sobre quen actúa a capacidade abstractiva ou entendemento axente: ¿percepcións sensibles particulares ou imaxes sensibles particulares?

IMAXES SENSIBLES PARTICULARES

13º) ¿É certo ou falso co entendemento paciente despoxa as imaxes ou fantasmas das seus elementos individuais?

FALSO

14º) ¿É certo ou falso co entendemento axente despoxa as imaxes ou fantasmas das seus elementos individuais?

CERTO

15º) ¿É certo ou falso co entendemento axente é quen coñece de modo efectivo os conceptos universais?

FALSO

16º) ¿É certo ou falso co entendemento paciente é quen coñece de modo efectivo os conceptos universais?

CERTO

17º) Según Tomé de Aquino o entendemento coñece o universal de forma directa ou indirecta?

DIRECTA

18º) Según Tomé de Aquino o entendemento coñece o particular de forma directa ou indirecta?

INDIRECTA

19º) ¿É certo ou falso que, según Tomé de Aquino, o coñecemento do particular ten lugar de modo indirecto cando o entendemento volve a súa mirada á imaxe (convertere ad phantasmata)?

CERTO

FILOSOFÍA II
TESTFLASH