Desenvolvemento e Grandes temas da filosofía medieval e renacentista
TEMA 4
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

O CICLO DA FILOSOFÍA MEDIEVAL

(Test)

1º) ¿Durante qué séculos se prolonga a Idade Media?

SECULOS V-XV

2º) ¿Cal é o sistema socioeconómico presente na Idade Media?

FEUDALISMO

3º) A política xeral da Idade Media xira ó redor de dous poderes: ¿cales son?

RELIXIOSO (PAPA) e POLÍTICO (EMPERADOR)

4º) ¿É certo ou falso que, na Idade Media, a filosofía púxose ó servicio das crenzas relixiosas?

CERTO

5º) ¿Cales son as 4 correntes filósoficas mais importantes na Ideade Media?

AGOSTINISMO – AVERROISMO –TOMISMO -NOMINALISMO

6º) ¿Cal foi a corrente filosófica dominante perante os séculos VI-XIII?

PLATÓNICA-AGOSTINIANA

7º) ¿Cal é o filosofo mais importante da escola anterior no século XI?

SANTO ANSELMO

8º) ¿Qué filósofo é "descuberto" nos séculos XII-XIII en occidente?

ARISTÓTELES

9º)¿Quenes son responsables da penetración en Occidente do filósofo anterior?

OS ARABES

10º) Filósofo árabe que adopta unha visión platonizada do pensamento de Aristóteles:

AVICENA (980-1037)

11º) Filósofo árabe que adopta unha visión pura do aristotelismo?

AVERROES (século XII)

12º) ¿Cómo se denomina a movemento aristotélico que se funda en París no século XIII?

AVERROISMO LATINO

13º) ¿Cales son as tres afirmacións ou teses que defendía o averroismo latino?

ETERNIDADE DO MUNDO/ALMA NO INMORTAL/TEORÍA DA DOBRE VERDADE

14º) ¿É certo ou falso co averroismo latino rexeitaba a autonomía da razón fronte a fe?

FALSO

15º) ¿É certo ou falso que, según San Tomé de Aquino non hai contradicción en que o mundo sexa eterno e creado á vez?

CERTO

16º) ¿É certo ou falso que, según San Tomé de Aquino, o entendemento inmortal aristotélico é único para todos os homes?

FALSO

17º) ¿É certo ou falso que, según San Tomé de Aquino, o entendemento inmortal aristotélico é unha facultade superior da alma a cal é inmortal?

CERTO

18º) ¿Cal foi a corrente filosófica dominante perante o século XIV?

NOMINALISMO

19º) O filósofo mais importante da corrente filosófica anterior foi?

GUILLERME DE OCKAM (1290-1349)

20º) ¿Quén defendía na Idade Media ca fe ilumina á razón e a razón axuda á fe facendo comprensibles os seus contidos?

TRADICIÓN AGOSTINISTA

21º) ¿Quén afirmou fides quarens intellectum (A fe tratando de comprender)?

SANTO ANSELMO

22º) ¿Quén defendeu na Idade Media a teoría da dobre verdade?

AVERROISMO LATINO

23º) ¿Quén defendía na Idade Media que hai verdades que son propias da fe e verdades que son propias da razón?

SAN TOMÉ DE AQUINO

24º) ¿Quén defendía na Idade Media que rexeitou que houbese verdades comúns á razón e a fe ya que teñen contidos distintos?

O NOMINALISMO DE GUILLERME DE OCKHAM

25º) ¿Cal foi a vía demostrativa da existencia de Deus defendida por Santo Agostín?

VÍA DA INTERIORIZACIÓN

26º) ¿Quén formulou na Idade Media o argumento ontolóxico?

SANTO ANSELMO

27º) Cal foi a vía que seguiu San Tomé de Aquino para demostrar a existencia de Deus: ¿vía a priori ou vía a posteriori?

VÍA A POSTERIORI

28º) ¿É certo ou falso que para os filósofos cristiáns a orde moral forma parte da orde xeral do universo?

CERTO

29º) Según o agostinismo o fundamento da lei moral reside en?

VONTADE DIVINA

30º) Según o tomismo o fundamento da lei moral reside en?

ENTENDEMENTO DIVINO

31º)Según San Tomé de Aquino a lei universal que regula o comportamento de todos os seres denomínase?

LEI ETERNA

32º)Según San Tomé de Aquino a parte da lei eterna que se refire ó home como ser racional e libre, denomínase?

LEI NATURAL

33º) Según Santo Agostín a lei moral natural que está gravada no corazón dos homes, denomínase?

LEI ETERNA

34º) Según os filósofos gregos as leis da natureza son: ¿necesarias ou continxentes?

NECESARIAS

35º) Según Guillerme de Ockam as leis da natureza son: ¿necesarias ou continxentes?

CONTINXENTES

36º) Según Guillerme de Ockham os mandamentos da lei de Deus son. ¿necesarios ou continxentes?

CONTINXENTES

FILOSOFÍA II
TESTFLASH