ARISTÓTELES
 (384 – 322 A D CRISTO)
TEMA 3
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

O BEN E A POLIS: A POLÍTICA

(Test)

1º) ¿É certo ou falso que, según Aristóteles, a ética e a politica identifícanse?

CERTO

2º) ¿Quén tería, según Aristóteles, a responsabilidade de lograr unha vida boa, digna e satisfactoria dos cidadans?

O ESTADO

3º) Según Aristóteles a sociedade é froito da convención ou da natureza humana?

NATUREZA HUMANA

4º) Cales serían, según Aristóteles, os distintos niveis da vida comunitaria?

FAMILIA-ALDEA-ESTADO

5º) Según Aristóteles a forma mais perfecta de comunidade é?

O ESTADO

6º) ¿Cales serían, según Aristóteles, os tres tipos de rexímenes políticos?

MONARQUÍA – ARISTOCRACIA - DEMOCRACIA

7º) Según Aristóteles o goberno dos mellores é?

ARISTOCRACIA

8º) ¿Cómo denomina en grego, Aristóteles, á democracia?

POLITEIA

9º) ¿Qué tipo de rexime político se acerca ó ideal de xustiza aritmética?

A DEMOCRACIA

10º) ¿Qué tipo de réxime político se acerca ó ideal de xustiza xeométrica?

A ARISTOCRACIA

11º) Según Aristóteles o goberno dun só denomínase?

MONARQUÍA

12º) Según Aristóteles, cando a democracia dexenera convértese en?

DEMAGOXIA

13º) Según Aristóteles, cando a aristocrácia dexenera convértese en?

OLIGARQUÍA

14º) Según Aristóteles, cando a monarquía dexenera convértese en?

TIRANÍA

FILOSOFÍA II
TESTFLASH