ARISTÓTELES
 (384 – 322 A D CRISTO)
TEMA 3 
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

A FELICIDADE E A VIRTUDE: A ETICA

(Test)

1º) Según Aristóteles o fin último e a meta de todos os seres humanos é?

A FELICIDADE

2º) ¿É certo ou falso que si cada un determinara por sí, ó seu arbitrio, que é e que o pode facer feliz, tal actitude non implicaría renunciar á teoría moral?

FALSO

3º) ¿É certo ou falso que, según Aristóteles, a felicidade consiste no exercicio da actividade propia de cada ser?

CERTO

4º) ¿Cal sería, según Aristóteles, a actividae mais propia e mais natural do ser humano?

ACTIVIDADE CONTEMPLATIVA

5º) ¿É certo ou falso que, según Aristóteles,ca consecución da felicidade ten soamente unha dimensión teórica?

FALSO

6º) Aristóteles distingue dous tipos de virtudes: ¿cales son?

VIRTUDES ÉTICAS (MORAIS) e VIRTUDES DIANOÉTICA (INTELECTUAIS)

7º) ¿Qué virtudes, según Aristóteles, perfeccionan o carácter?

VIRTUDES ÉTICAS OU MORAIS

8º) ¿Qué virtudes, según Aristóteles, perfeccionan o coñecemento?

VIRTUDES DIANOÉTICAS OU INTELECTUAIS

9º) A palabra grega que se adoita traducir como virtude (areté) ten o significado de?

EXCELENCIA

10º) ¿É un exemplo de virtude intelectual?

PRUDENCIA

11º) ¿Quén se define como "un hábito de elixir consistente nun termo medio relativo a nós"?

A VIRTUDE MORAL

12º)Sinala as 4 caracterísiticas que definen ás virtudes éticas ou morais:

DISPOSICIÓN ESTABLE/AXUDA ELIXIR O CONVINTE/TERMO MEDIO/RACIONALIDADE

13º) O termo medio entre a temeridade aloucada e a covardía é?

VALOR

14º) O termo medio entre o desenfreo e a insensibildade ante o pracer é?

MODERACIÓN

15º) ¿En Platón a virtude da xustiza é: ¿unha virtude particular ou unha virtude xeral?

VIRTUDE XERAL

16º) Según Aristóteles a virtude integral do home que posúe todas as virtudes é?

A XUSTIZA

17º) Aristóteles diferencia entre a xustiza como virtude xeral e a xustiza como virtude particular. A xustiza como virtude xeral consiste en?

CUMPRIR AS LEISES (XUSTIZA LEGAL)

18º) Como virtude particular a xustiza regula as relacións interpersonais impoñendo un trato equitativo que reviste duas formas: ¿cales son?

XUSTIZA ARITMÉTICA e XUSTIZA XEOMÉTRICA

19º) A xustiza que esixe que ós implicados se lles de exactamente o mesmo, é un tipo de xustiza?

ARITMÉTICA

20º) A xustiza que esixe que ós implicados se lles de en proporción ós seus méritos, é un tipo de xustiza?

XEOMÉTRICA

21º) Según Aristóteles a amizade expresa os lazos afectivos de quen ten conciencia de formar unha comunidade. Amizade é unha traducción do termo grego?

PHILIA

22º) Aristóles fala da amizade persoal e a amizade civil ou política. ¿É certo ou falso que a amizade persoal non ten nada que ver coa felicidade?

FALSO

23º) Aristóles fala da amizade persoal e a amizade civil ou política. Esta última manifestase na vida pública como?

CONCORDIA

FILOSOFÍA II
TESTFLASH