ARISTÓTELES 
(384 – 322 A D CRISTO)
TEMA 3
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

DA FÍSICA Á METAFÍSICA

(Test)

1º) ¿Cómo denomina Aristóteles ó principio de todo o movemento, o cal, ó mesmo tempo, non está sometido a ningún tipo de  movemento?

MOTOR INMÓBIL DO UNIVERSO

2º) A ciencia que estudia as realidades dotadas de movemento, denomínase?

FÍSICA

3º) A ciencia que estudia a suprema realidade inmóbil, denomínase?

TEOLOXÍA

4º) A ciencia que ten como obxeto de estudio o real en canto tal denomínase (a partir da modernidade) como?

ONTOLOXÍA

5º) ¿É certo ou falso ca ontoloxía é unha disciplina que estudia o que é (o ente) dun modo universal?

CERTO

6º) ¿Cales son os dous elementos principais do estudio da ontoloxía, según Aristóteles?

PROPIEDADES XERAIS DO REAL e PRINCIPIOS UNIVERSAIS QUE REXEN A REALIDADE

7º) Exemplo de principio xeral que rixe a realidade, según Aristóteles?

PRINCIPIO DE NON-CONTRADICCIÓN

8º) Según Aristóteles ó estudiar o real na sua totalidade atopámonos con que a realidade básica está formada por?

SUSTANCIA INDIVIDUAL (PRIMERA)

FILOSOFÍA II
TESTFLASH