ARISTÓTELES
TEMA 3
 (384 – 322 A D CRISTO)
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

A CONCEPCIÓN ARISTOTÉLICA DA NATUREZA

(Test)

1º) O movimento ou cambio natural tén a sua orixe, según Aristóteles, dentro ou fora do ser que se move?

DENTRO

2º) O movimento ou cambio artificial tén a sua orixe, según Aristóteles, dentro ou fora do ser que se move?

FORA

3º) Según Aristóteles o principio interno do movemento (e do repouso)que se da nos seres naturais, é?

NATUREZA (PHYSIS)

4º) Según Aristóteles a natureza de cada ser tende a actualizarse e con tal actualización alcanzar a?

PERFECCIÓN

5º) O modelo aristotélico de natureza e de tipo?

TELEOLÓXICOº

6º) ¿Aristóteles aceptou o rexeitou a teoría das ideas de Platón?

REXEITOU

7º) ¿Según Aristóteles a idea do ben, como cumprimento da tendencia que leva a todos os seres cara á súa propia perfección: ¿é transcendente ou inmanente?

INMANENTE

8º) Según Aristóteles a ciencia que estudia o movimento dos seres naturais é?

FISICA

9º) ¿Cómo define Aristóeles o movimento?

PASO OU TRÁNSITO DA POTENCIA Ó ACTO

10º) ¿Qué tipo de cambio ten como resultado a xeración dunha substancia nova ou a destrucción dunha substancia xa existente?

CAMBIO SUBSTANCIAL

11º) ¿Qué tipo de cambio non xera nin destrue substancias senon que éstas úncamente sofre modificacións?

CAMBIO ACCIDENTAL

12º)¿Cales son as tres clases de cambio accidental?

CUANTITATIVO – CUALITATIVO - TRASLACIÓN

13º) ¿Qué é o que permanece, según Aristóteles, nos cambios accidentais?

AS SUBSTANCIAS NATURAIS

14º) ¿Qué é o que permanece, según Aristóteles, nos cambios substanciais?

MATERIA PRIMA

15º) Según Aristóteles, a materia é: ¿acto ou potencia?

POTENCIA

16º) Según Aristóteles as substancias naturais son compostos de materia e de forma: ¿cales son as duas concepcións que tén Aristóteles da forma?

ESENCIA e NATUREZA

17º)Según Aristóteles o que fai que a materia indeterminada sexa precisamente unha realidade determinada é?

A ESENCIA

18º) Según Aristóteles, aquilo que determina as actividades específicas ou propias nunha realidade, é?

A NATUREZA

19º) A teoría aristotélica segundo a cal as substancias naturais son compostos de materia e de forma, denomínase?

HILEMORFISMO

20º) ¿A quenes denomina Aristóteles como causas extrínsecas do movimento?

CAUSA EFICIENCIA e CAUSA FINAL

21º) ¿A quenes denomina Aristóteles como causas intrínsecas do movimento?

CAUSA MATERIAL e CAUSA FORMAL

22º) ¿Por qué na xeración dos viventes a causa eficiente e a forma coinciden?

A NATUREZA OU FORMA DO PROXENITOR COINCIDE CO CAUSA QUE XERA (EFICIENTE)

23º) ¿Por qué na xeración dos viventes a causa eficiente, a forma e o fín coinciden?

A FORMA DO PROXENITOR E TAMEN A CAUSA QUE PRODUCE COMO FIN UN MEMBRO DA MESMA ESPECIE OU FORMA

Filosofía II
TestFlash