PLATÓN
(427 – 347 A D CRISTO)
TEMA 2:
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

ÉTICA E POLÍTICA

(Test)

1º) Platón atribuíulles ós conceptos ético-políticos o estatudo de?

IDEAS

2º)¿E certo ou falso que, según os sofistas, a xustiza é unha realidade convencional que depende das opinións dos mortais?

CERTO

3º)¿E certo ou falso que, según Platón, a xustiza é unha realidade obxetiva independente das opinións dos mortais?

CERTO

4º) ¿Cales serían, según os sofistas, as únicas leis naturais?

BUSCA DO PRACER e DOMINIO DO MAIS FORTE

5º) Según Platón o elemento mais característico da naturaleza humana é?

A RAZÓN

6º) ¿É certo ou falso que, según Platón, a xustiza implica a existencia de armonía nas tres partes da alma?

CERTO

7º) ¿Cales serían según Platón as tres virtudes que, cando se comportan de xeito armónico, dan lugar á aparición da xustiza?

PRUDENCIA – VALOR- TEMPLANZA

8º) Según Platón o Estado posue a mesma estructura tripartita que a alma humana individual: ¿Cales sería os tres grupos de que se compón o Estado?

PRODUCTORES – GUARDIÁNS AUXILIARES - GOBERNANTES

9º) Según Platón, a parte da alma concupiscible (apetito) se corresponde co grupo dos?

PRODUCTORES

10º) Según Platón, a parte da alma irascible (animo) se corresponde co grupo dos?

GUARDIANS AUXILIARES

11º) Según Platón, a parte da alma racional (razón) se corresponde co grupo dos?

GOBERNANTES

12º) ¿E certo ou falso que, según Platón, cada grupo social estaría destinado naturalmente a realizar unha función específica?

CERTO

13º)O estado ideal, utópico, de Platón defínese como goberno de?

SABIOS

14º) Na concepción política de Platón ¿as leis sobrarían ou serían fundamentais?

SOBRARÍAN

15º) ¿E certo ou falso que, en Platón, o saber teórico e o saber práctico se identifican?

IDENTIFICANSE

16º)Na concepción moralizante do Estado platónico tén unha importancia fundamental a educación. ¿Qué disciplinas se deberían impartir a todolos cidadáns no nivel primario?

XIMNASIA e MÚSICA

17º) Dende os vinte ós trinta e cinco anos os futuros gobernantes, nunha primeira fase, deberían ser formados en?

MATEMATICAS

18º) Na fase difinitiva dos seus estudos, os futuros gobernantes deberían estudiar?

DIALECTICA

19º)¿É certo ou falso que Platón na República rexeita a igualdade entre homes e mulleres xa que ambos non terían as mesmas oportunidades de chegar a gobernantes?

FALSO

20º) ¿É certo ou falso que Platón, na República, suprime, no seu Estado ideal, a familia e a propiedade privada dos guardiáns auxiliares e os gobernantes?

CERTO

21º) As medidas anteriores, propostas por Platón, ¿teñen unha función económica ou moral?

MORAL

22º) En obras posteriores á República, Platón, o goberno dos sabios será substituido por?

GOBERNO DAS LEIS

FILOSOFÍA II
TESTFLASH