PLATÓN
(427 – 347 A D CRISTO)

Google
 


TEMA 2:
(LIBRO DE TEXTO)

A REALIDADE E O COÑECEMENTO

(Test)

1º) Platón pensa que existen entidades inmateriais, inmutables,absolutas e universais: ¿cómo denomina a tales entidades?

IDEAS

2º) A concepción platónica da realidade: ¿é monista ou dualista?

DUALISTA

3º) Platón concibe as ideas como conceptos o construccións mentais de obxectos sen existencia á parte da mente cos concibe, ou como realidades á parte da mente?

REALIDADES

4º) Un dos filósofos que influiron na concepción das ideas de Platón foi Sócrates: ¿e certo ou falso que Sócrates consideraba os conceptos universais como subsistentes en sí?

FALSO

5º) ¿É certo ou falso que Platón consideraba os conceptos universais (ideas) como subsistentes en sí?

CERTO

6º) ¿En qué diálogo, Platón, nos describe como as almas contemplan as ideas situadas fora do universo nun lugar supraceleste?

FEDRO

7º) Según Platón: ¿é certo ou falso cas ideas dependen no seu ser , na sua verdade e na sua permanencia das cousas sensibles?

FALSO

8º) Según Platón: ¿e certo ou falso cas cousas sensibles dependen no seu ser das ideas?

CERTO

9º) ¿Cales son os dous termos que Platón utiliza para explicar a relación dos seres sensibles coas ideas?

PARTICIPACIÓN e IMITACIÓN

10º) Para Platón as ideas son modelos a imitar. Dende este momento tales ideas se convirten en?

IDEAIS

11º) ¿Cales serían, según Platón, os 3 elementos que alberga o seu mundo ideal?

IDEAS DOS SERES FÍSICOS – IDEAS MATEMÁTICAS – IDEAS DE CARÁCTER MORAL E POLÍTICO

12º) Según Platón as ideas constituen unha gradación xerarquizada: ¿qué idea s’atopa na cúspide?

IDEA DO BEN

13º) ¿Cómo se podería difinir a ontoloxía (concepción da realidade) de Platón?

DUALISTA

14º) ¿Cales son as duas formas de coñecemento que, Platón, distingue e contrapón?

SABER OU CIENCIA (EPISTEME) e OPINIÓN (DOXA)

15º) Según Platón a ciencia e a opinión teñen características distintas e contrapostas: ¿e certo ou falso co saber pode ser erroneo e a opinión nón?

FALSO

16º) Según Platón a ciencia e a opinión teñen características distintas e contrapostas: ¿e certo ou falso co saber é estable e a opinión nón?

CERTO

17º) Sinala os dous pasos que se deberían seguir, según Platón, para acadar o auténtico saber (episteme ou ciencia)?

PRIMEIRO: ESTUDO DAS MATEMÁTICAS. SEGUNDO:COÑECEMENTO DO BEN

18º) A ciencia que permite acadar un saber absoluto e total é denominado por Platón co nome de?

DIALECTICA

19º) Según Platón na sua teoría da anamnese ou reminiscencia afirma que o aprender consiste realmente en?

RECORDAR

20º)¿É certo ou falso ca alma non ten en sí mesma o coñecemento das ideas e por iso o esquece o reencarnarse no corpo?

FALSO

20º) No Fedro, Platón, relata un mito para explicar como a alma coñece as ideas antes da sua entrada no corpo:¿cal é o nome dese mito?

MITO DO CARRO ALADO

FILOSOFÍA II
TESTFLASH