TEMA 2: PLATÓN (427 – 347 A D CRISTO)
(LIBRO DE TEXTO)

Google
 

A CONSTITUCIÓN DO UNIVERSO

(Test)

1º) Na constitución do universo, según Platón, interveñen tres principios: ¿cales son esos principios?

DEMIURGO – MATERIA CAOTICA - IDEAS

2º) Platón rexeita a concepción do universo que defendían os atomistas. Tal rexeitamento ten a sua base en duas consecuencias co atomismo traía consigo:¿cales son?

IMPOSIBILIDADE COÑOCER A INFINITUDE DOS ATOMOS – A ORDEN PROVEN DA DESORDE

3º) Según Platón o universo no era producto do desorden senon dunha intelixencia ordenadora que recibe o nome d?

DEMIURGO

4º) Platón afirma ca intelixencia ordenadora actúa sobre unha materia caótica eterna que, a veces, denomina como?

ESPACIO (chora)

5º)Platón pensa co espacio era una substrato material: ¿sin forma definida ou con forma definida?

INFORME

6º) Según Platón a materia caótica sobre a que actúa a intelixencia ordenadora: ¿é creada ou é eterna?

ETERNA

7º) ¿Quén afirma: "hai algúns, como Leucipo e Platón, que afirman que a actividade existe desde sempre, e que desde sempre hai movimento"?

ARISTÓTELES

8º) ¿Cal é a obra onde Platón explica a orixe do universo?

TIMEO

9º) ¿Cales son as duas interpretacións que soen facerse sobre a natureza da intelixencia ordenadora ou o demiurgo de Platón?

DEUS QUE ACTUA SOBRE A MATERIA – MITO QUE EXPON A ACCIÓN DAS IDEAS NA MATERIA

10º) ¿Quén impón á materia unha estructura intelixible e unha estabilidade que a materia no posúe por sí mesma?

IDEAS

FILOSOFÍA II
TESTFLASH