FILOSOFIA II – LIBRO DE TEXTO
Nota: Las cuestiones de este cuestionario se corresponden con el libro de texto siguiente:
J.M Navarro Cordón e Tomás Calvo Martinez. Historia da filosofía. Serie Razón y Ser. Editorial Anaya

Google

TEMA 1: DESENVOLMENTO E GRANDES TEMAS DA FILOSOFÍA GREGA: Orixe e caractereres da filosofía en Grecia. A orixe da filosofía: do mito ó logos. Contexto político e sociocultural no nacemento da filosofía. Narración fronte a explicación racional. Autoridade fronte a razón. Caracteres do mito: ultimidade e universalidade. Personificación das forzas naturais. Caracteres da filosofía: ultimade e universalidade. A idea de necesidade.A busca dos principios e elementos.

1º) A filosofía surxe en Grecia ó inicio do século:

SECULO VI A.D.CRISTO

2º) Sinala ós tres puntos de vista nos que se veu transformada a sociedade grega a partir do século VII:

ECONOMICO – POLITICO -COÑECEMENTO

3º) Tipo de organización política que reacciona contra a sociedade tradicional grega:

POLIS

4º) Dende o punto de vista do coñecemento eran quenes transmitían as crenzas tradicionais da sociedade grega:

POETAS

5º) A transformación cultural producida pola filosofía adoita definirse como:

PASO DO MITO Ó LOGOS

6º) As narracións que teñen como protagonistas a deuses e heroes representan:

MITO

7º) As explicacións baseadas en probas e razóns representan:

LOGOS

8º) Sinala os dous elementos que fundamenta á aceptación dos mitos:

AUTORIDADE BASADA NA TRADICIÓN e o ARRAIGO QUE TEÑEN NA COMUNIDADE

9º) O valor das explicacións da filosofía reside:¿na: autoridade o na racionalidade?

RACIONALIDADE

10º) Un mito particular intenta explicar:¿ un aspecto da realidade ou o conxunto da realidade:?

UN ASPECTO

11º) O mito non particular intenta explicar: ¿un aspecto da realidade ou o conxunto da realidade?

CONXUNTO

12º) Sinala duas características presentes no mito:

ULTIMIDADE - UNIVERSALIDADE

13º) No pensamiento mítico os acontecementos naturais atopánse rexidos pola necesidade ou pola arbritrariedade?

ARBITRARIEDADE

14º) No pensamento filosófico os acontecementos naturais atópanse rexidos por la necesidade ou pola arbitrariedade?

NECESIDADE

15º) A idea de que as cousas suceden como teñen que suceder está relacionada coa idea de?

PERMANENCIA

16º) A idea do que é unha cousa, a pesares dos seus cambios de estado ou apariencia, denomínase:

ESENCIA

17º) ¿A esencia é o fundamento da unidade das cousas ou da pluralidade das mesmas?

UNIDADE

18º) ¿Coñecer as cousas implica saber o que teñen de común e permanente ou o que teñen de particular e diverso?

COMÚN E PERMANENTE

19º) ¿Os sentidos nos poñen en contacto co permanente (uno) ou co cambiante (múltiple)?

CAMBIANTE (MULTIPLE)

20º) ¿A razón nos pon en contacto co permanente (uno) ou co cambiante (múltiple)?

PERMANENTE (UNO)

21º) A idea de permanencia conduciu ós filósofos gregos deica a búsqueda dun principio último do real, denominado?

ARCHÉ

Filosofía II
TestFlash