FILOSOFIA II – LIBRO DE TEXTO

TEMA 17: NIETZSHE

Google

A VONTADE DE PODER

[Libro de Texto - páxinas 363-366]

 

1º) Según Nietzsche a realidade vital posue tres características: ¿cáles son?

 

2º ) Según Nietzsche sería posible ou imposible levar a cabo unha comprensión fixa e definitiva da realidade?

 

3º) ¿É certo ou falso que, según Nietzsche, a vida que é, de seu, activa, pode devir negativa, e con iso, reactiva?

 

4º) Según Nietzsche a realidade se nos revela como devir e cambio. Agora ben, tal cambio é: ¿cuantativo ou cualitativo?

 

5º) Según a filosofía tradicional platónica - cristiá o devir revela: ¿a esencia ou á apariencia?

 

6º) Según Nietzsche o devir revela: ¿a esencia ou á apariencia?

 

7º) ¿Cómo denomina Nietzsche á esencia mais íntima do ser?

 

8º) Según Nietzsche a verdade non consiste en saber si un xuizo é verdadeiro ou falso, senón en saber si favorece ou non á?

 

9º) Nietzsche afirma ca verdade é unha apariencia que se impuxo a través do?

 

10º) Nietzsche afirma ca verdade é algo sen a cal non podería vivir unha determinada especie de seres vivos. Neste senso a verdade é unha especie de?

 

11º) Según Nietzsche, a vontade de poder coñece a realidade auténtica do ser, e decir, o?

 

12º) ¿É certo ou falso que, según Nietzsche, o devir pode ser abarcado pola razón é ser totalizado en categorías?

 

13º) Según Nietzsche as categorías ou conceptos non serven para achegarnos á realidade do devir: ¿cál sería a verdadeira perspectiva que nos permitiría falar do ser en devir?

 

14º) Mentras a metafísica de Nietzsche baséase na metáfora, a metafísica dogmática basea a súa metafísica no?

 

15º) Según Nietzsche a linguaxe a utilizar para comprender a realidade non pode ser o da lóxica, o das matemáticas, da moral ou da relixión. A única relación metafísica posible coa realidade é unha relación de tipo?

 

16º) Nunha obra titulada O Nacimento da tragedia, Nietzsche, fala do apolíneo e do dionisíaco: ¿cal deles representa a raiz do devir? (ver pax.368)

 

17º) Nunha obra titulada O Nacimento da tragedia, Nietzsche, fala do apolíneo e do dionisíaco: ¿cal deles representa o principio de individuación?

 

18º) ¿É certo ou falso que Nietzsche defende un tipo de ateismo radical?

 

19º) ¿É certo ou falso que, según Nietzsche, é posible superar o nihilismo e crear novos valores?

 

20º) Según Nietzsche a transvaloración dos valores só é posible tras ter asumido e superado o?

 

Si queres ver a solución: preme eiquí
A Idea de Superhome
Filosofía II
TestFlash
NIETZSCHE