TEMA 16: MARX
(LIBRO DE TEXTO)

Google

MARX

(Test)

1º) Anos do nacemento e da morte de Carlos Marx?

 

2º) ¿Cal é a obra que Marx, xunto con Engels, redacta en Bruxelas no ano 1848?

 

3º) Sinala 4 das obras mais destacadas escritas por Carlos Marx:

 

4º) ¿Acepta Marx, ou rexeita, a tese de de Hegel según a cal o que é racional é real, e o que real é, o mesmo tempo, racional?

 

5º) Según Hegel as manifestacións do real (tanto naturais como sociais e políticas): ¿son manifestacións da materia ou do espíritu?

 

6º) A tese ontolóxica de Hegel: ¿é materialista ou idealista?

 

7º) Según a interpretación idealista de Hegel:¿o ser determina ou rexe ó pensarr ou, polo contrario, o pensar determina e rexe ó ser?

 

8º) Según a interpretación idealista de Hegel:¿dase a primacia do obxeto sobre o suxeito ou a primacia do suxeito sobre o obxeto?

 

9º) Para Hegel, a totalidade do real refírese: ¿ó universo material ou ó universo do espírito?

 

10º) Anos do nacemento e a morte de Engels:

 

11º) En 1848, Engels axuda a Marx na publicación do Manifesto Comunista: ¿cal era o lema mais famoso desta obra?

 

12º) Describe a tese ontolóxica do idealismo de Hegel:

 

13º) Describe a tese epistemolóxica do idealismo de Hegel:

 

14º) ¿É certo ou falso que, según Marx, a esencia humana equivalía, para Hegel á autoconciencia?

 

15º) A liberdade que Hegel defendía era:¿de tipo social é político ou de tipo espiritual?

 

16º) Según Hegel: ¿cal era o lugar de materialización da sua concepción da liberdade?

 

17º) ¿É certo ou falso que, según Marx, para Hegel, a historia é unha acción imaxinaria de suxeitos imaxinarios?

 

18º) Según Hegel a estructura social e política é de tipo plenamente racional o que permitiría a realización plena do ser humano: ¿qué tipo de realidade, según Marx, contradí esta afirmación de Hegel?

 

19º) Según Hegel o saber filosófico é:¿teoría ou praxe?

 

20º) Según Marx, o saber filosófico é.¿teoría ou praxe?

 

21º) Según Hegel a filosofía é unha reflexión puramente teórica que se limita a reproducir, na orde do discurso, a realidade: ¿cal é a expresión que Marx utiliza para definir este tipo de filosofía?

 

22º) A teoría de Hegel sobre a realidade é:¿de estructura dinámica e contradictoria ou de estructura permanente e sen contradicción?

 

23º) Acepta ou rexeita Marx o idealismo e o carácter sistemático do pensamento de Hegel?

 

24º) Acepta ou rexeita Marx o que denomina como dialéctica da negatividade de Hegel?

 

25º) ¿Cómo se chama o autor dunha obra titulada A esencia do cristianismo?

 

26º) O marxismo sostén unha teoría materialista do real. Según Engels para o materialismo o único real é?

 

27º) Según Feuerbach, os seres superiores que a nosa imaxinación relixiosa forxa non son outra cousa que?

 

26º) ¿O materialismo de Feuerbach es mecanicista ou organicista?

 

27º) ¿O materialismo de Feuerbach é capaz ou é incapaz de concebir o mundo como un proceso?

 

28º) O materialismo de Feuerbach concibe ó ser humano como un ser activo-práctico ou como un ser só contemplativo?

 

29º) ¿Según Marx, Feuerbach, concibe ó home como un obxeto sensible ou como unha actividade sensible?

 

30º) ¿Según Marx, Feuerbach, só coñece como relacións humanas entre home e home as duas seguintes?

 

31º) Según Feuerbach o feito da autoalleación relixiosa prodúcese porque o universo natural e sensible é concebido como: ¿unificado ou duplicado?

 

32º) Según Feuerbach a alleación relixiosa prodúcese porque o mundo relixioso se reduce ó terreal ou porque o mundo relixioso non se reduce ó material?

 

33º) ¿É certo ou falso que, según o Marxismo, reducir o mundo relixioso ó mundo terreal significa mundanizar a relixión pero conservando incólume o sentimento relixioso?

 

34º) Según o marxismo a crítica da relixión debería ser: ¿teórica ou práctica?

 

35º) No pensamento de Feuerbach materialismo e historia aparecen:¿unidos ou divorciados?

 

36º) No pensamento marxistas materialismo e historia aparecen:¿unidos ou divorciados?

 

37º) Según o marxismo, Feuerbach, no seu proceder metódico prescinde da historia e das relacións sociais e considera a esencia humana como:¿xenérica ou singular?

 

38º) Según o marxisimo, Feuerbach, considera ó home como un ser: ¿real ou abstracto?

 

39º) A ideoloxía como sistema de representacións dotadas dunha existencia e dun papel históricos no seo dunha sociedade é: ¿algo algo esencial ou algo sublimado?

 

40º) É certo ou falso ca ideoloxía pode concebirse como un conxunto de ideas e sublimacións que dan unha imaxe falsedada e falsificadora da realidade humana?

 

41º) ¿Cales son as tres teses co marxismo mantén en relación coa ideoloxía?

 

42º) Según o marxismo as ideoloxías desfiguran e suplantan imaxinativamente ou conceptualmente a situación real e histórica dos seres humanos. Este feito conduce á?

 

43º) Según o marxismo o concepto de alienación presenta unha triple orixe: ¿cal é ese triple orixe?

 

44º) Cando a acción do polo subxetivo-activo productivo sae fora de sí mesmo e entra en relación con algo distinto, prodúcese?

 

45º) Cando a acción do polo subxetivo-activo productivo, na relación con algo distinto, expropia ou perde algo de si mesmo, prodúcese?

 

46º) ¿Cal é o termo que refire só acción relacional de polo subxetivo co polo obxetivo?

 

47º) Cando o resultado da acción productiva do ser humano non lle pertence senón que devén en propiedade doutro (aliud), prodúces?

 

48º) Según o marxismo o productor ou ser humano é un ser alienado dado ca sua acción productiva non lle pertence negándose a si mesmo e producíndose a sua?

 

49º) Según o marxismo o producto queda desvinculado da súa relación co suxeito productor. Esto fai co traballador é convertido nunha cousa e, por iso, devén nunha?

 

50º) Según o marxismo a alienación é:¿unha situación natural ou unha situación histórica?

 

51º) Según o marxismo a mercancía ten un dobre valor: ¿cal é ese dobre valor?

 

52º) ¿Qué tipo de valor é exterior á mercancía e está sometido a modificación?

 

53º) ¿Qué tipo de valor expresa a propiedade de calquera obxeto ou mercancía para satisfacer unha necesidade humana?

 

54º) ¿Cales son, según o marxismo, as tres formas principais de alienación?

 

55º) Cal é a forma de alienación que surxe a partires da división existente entre a sociedade civil e o Estado?

 

56º) ¿Cal é a forma de alienación que se levanta a partires da división da sociedade en clases?

 

57º) ¿Cales son,según o marxismo, as duas ramificacións que acompañan á alienación económica, social e política?

 

58º) ¿É certo ou falso que Feuerbach non encontra a raiz da relixión no sentimento relixioso senón na miseria e a esgazadura da vida social?

 

59º) ¿É certo ou falso que Marx non encontra a raiz da relixión no sentimento relixioso senón na miseria e a esgazadura da vida social?

 

60º) ¿É certo ou falso que, según Marx, a filosofía só interpreta a realidade cando do que se trata é de transformala?

 

61º) Sinala as 4 tesis xerais da concepción marxista sobre a natureza humana:

 

62º) Sinala os tres tipos de significado co marxismo atribúe ó seu concepto de humanismo:

 

63º) ¿Cal é o concepto que, según o hegelianismo e tamén o marxismo, expresa a natureza da realidade como proceso dinámico de elementos interrelacionados?

 

64º) Marx leva a cabo unha desmitificación, e decir, unha materialización e unha "volta ó revés" da dialéctica idealista de Hegel. Nesa desmitificación a natureza é ¿algo orixinario ou resultado de algo distinto a ela?

 

65º) Según o marxismo a categoría de totalidade non só é racional senon tamén natural e social: Tal totalidade encerra negatividade ou contrariedade. ¿Tal contrariedade, según o marxismo, é conceptual ou é real?

 

66º) O sistema filosófico que defende ca materia constitúe a esencia de todo o real e que, ó mesmo tempo, está rexida pola dialéctica con anterioridade e á marxe do ser humano e da historia, denomínase?

 

67º) ¿Cál é a expresión que se utiliza para designar a concepción materialista da historia, según o marxismo?

 

68º) ¿Cal é o concepto que designa, según o marxismo, a capacidade de producción ou traballo real dos homes?

 

69º) ¿Cal é o concepto que designa, según o marxismo, as relacións que se establecen entre os propietarios dos medios de producción e os traballadores?

 

70º) ¿Cal é o concepto que designa, según o marxismo, o fundamento sobre o que descansa e que condiciona todo o proceso de producción?

 

71º) ¿Cal é o concepto que designa, según o marxismo, o conxunto de ideas que representan á conciencia?

 

72º) ¿Cal é o concepto que se refire,según o marxismo, tanto á estructura económica da sociedade como ós niveis de tipo xurídico-político e ideolóxico?

 

73º) ¿Cal é o concepto que dessigna, según o marxismo, a integración da estructura económica, coa estructura xurídico-política e coa estructura ideolóxica?

 

74º) ¿Cal é o concepto que designa, según o marxismo, a destrucción e transformación dunhas determinadas relacións de producción, coa conseguinte subversión da sobreestructura?

 

75º) Según o materialismo histórico o factor determinante da historia é a relación entre as forzas productivas e as relacións de producción. A contradicción que se produce entre estas duas forzas: ¿a qué conduce?

 

76º) Según o materialismo histórico existe unha relación dialéctica entre infraestructura e sobreestructura: ¿cal destas duas relacións constitúe o principio de explicación?

 

77º) ¿É certo ou falso que, según o marxismo, o factor económico é o único determinante nas relacións de producción?

 

78º) Ainda que para moitos constitúe unha instancia utópica o vector final ó que se dirixe a historia, según o marxismo, é a completa desaparición das clases sociais. Esto se conseguiría coa instauración do?

 

Si queres coñecer a solución: preme eiquí
Filosofía II
TestFlash1
TestFlash2
TestFlash3